Convoctòria d’ajuts extraordinaris i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de SANT JOAN, per pal·liar els efectes de la covid-19

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Sant Joan per a afrontar part de les pèrdues patides per la covid-19.La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi de Sant Joan de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 % .

Àmbit Territorial

Sant Joan

Òrgan gestor

Fundació Mallorca Turisme

Plaça de l’Hospital, 4

Edifici de la Misericòrdia. 07012 Palma

Tel. +34 971 219648

info@fundaciomallorcaturisme.net

Quantia

Les quanties que destinarà aquest municipi seran 1.000 €, 1.500 €, 2.000 € i 2.500 € segons el centre de treball o establiment, amb un màxim d’un ajut per empresa.

Requisits

Per poder ser beneficiaris d’aquestes ajudes s’han de reunir els següents requisits:

-Tenir el domicili social o fiscal al municipi de Sant Joan.

-Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb l’Ajuntament de Sant Joan, amb el Consell Insular de Mallorca, amb la Fundació Turisme Mallorca i també al corrent d’obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.

-Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

-Si és un professional lliberal amb col·legiació obligatòria: estar d’alta en el Col·legi professional corresponent com exercent.

-Si és un professional artístic, artesà: si no està d’alta en el cens d’activitats econòmiques pot estar afiliat a una cooperativa. S’acceptarà l’afiliació a una cooperativa de venedors ambulants, la qual s’acreditarà amb el certificat expedit per la cooperativa a la qual està afiliat l’interessat, on ha de constar d’alta des delmes de març de 2020, moment en el que es dicta el Reial decret 463/2020, de 14de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la covid-19 (BOE núm. 67, de 14 de març).

-No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid19.

-No haver acomiadat cap treballador ni treballadora afectats pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (en ERTO).

-Comptar amb menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %.

-Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han d’exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) indicades en el punt 3.3 de la convocatòria.

Més informació

Sant Joan