II Convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Valldemossa, per pal·liar els efectes de la covid-19

Sinopsi de l’ajut

Segona convocatòria d’ajuts extraordinaris per pal·liar els efectes de la covid-19 per a empreses del municipi de Valldemossa repartida en diferents línies i quanties.Línia d’ajuda de 1000 €.Línia d’ajuda de 1500 €.Línia d’ajuda de 2000 €.Línia d’ajuda de 2250 €.Línia d’ajuda de 2500 €.Línia d’ajuda de 3000 €.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les ajudes, les persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi de Valldemossa de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %.

Àmbit Territorial

Valldemossa

Òrgan gestor

Fundació Mallorca Turisme

Plaça de l’Hospital, 4 Edifici de la Misericòrdia. 07012 Palma

Tel. +34 971 219648 info@fundaciomallorcaturisme.net

Quantia

Cada epígraf fa referència a una línia d’ajuda diferent amb la seva quantia.

Requisits

  • Tenir el domicili social o fiscal al municipi de Valldemossa.
  • Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb l’Ajuntament de Valldemossa, amb el Consell Insular de Mallorca, amb la Fundació Turisme Mallorca i també al corrent d’obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.
  • Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
  • Si és un professional lliberal amb col·legiació obligatòria: estar d’alta en el col·legi professional corresponent com exercent.
  • Si és un professional artístic, artesà: si no està d’alta en el cens d’activitats econòmiques pot estar afiliat a una cooperativa. S’acceptarà l’afiliació a una cooperativa de venedors ambulants, que s’acreditarà amb el certificat expedit per la cooperativa a la que està afiliat l’interessat, en el qual ha de constar d’alta des del mes de març de 2020, moment en el que es dicta el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la covid-19 (BOE núm. 67, de 14 de març).
  • No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid19.
  • No haver acomiadat cap treballador ni treballadora afectada pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (en ERTO).
  • Comptar amb menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %.
  • No haver estat beneficiari de cap ajuda a la I convocatòria d’aquest ajuntament.

Documentació

https://fundaciomallorcaturisme.net/wp-content/uploads/2021/11/4-Resoluci%C3%B3_CATALA-Convocatoria-ajuts-VALLDEMOSSA-3.pdf

Més informació

Sol·licitud

Valldemossa