Next Generation UE: Convocatòria d’ajudes a les entitats titulars d’instal·lacions esportives per a obres de modernització d’instal·lacions esportives per a acollir esdeveniments esportius internacionals quant a eficiència energètica, inclusió i sostenibilitat.

Sinopsi de l’ajut

L’objectiu perseguit és l’adaptació i reforma sostenible de les instal·lacions esportives necessàries per al desenvolupament d’esdeveniments esportius internacionals, amb la finalitat de modernitzar-les per a fer-les més respectuoses amb el medi ambient i eficaços en el seu funcionament, aptes per a l’ús per part d’usuaris i d’esportistes amb discapacitat.

Fecha d'inici aprox.

19/12/2022

Fecha d'inici

30/11/2022

Fecha de finalització

16/01/2023

Beneficiaris

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria aquells titulars tant públics com privats d’instal·lacions esportives amb capacitat per a albergar esdeveniments esportius internacionals ja realitzats o a realitzar. S’entenen com a esdeveniments internacionals aquelles competicions que formen part dels calendaris oficials de les federacions esportives espanyoles i de les corresponents federacions esportives internacionals.

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

Presidencia del Consejo Superior de Deportes

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

Es podrà finançar fins al 100% del cost total dels projectes subvencionats. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

Requisits

Termini d’execució :1 de febrer de 2020 – el 30 de setembre de 2023.
Els potencials beneficiaris hauran de presentar una única sol·licitud. Cada sol·licitud podrà contenir un o diversos projectes, fins a un màxim de tres, per als quals se sol·liciti finançament.

Despeses elegibles:

  • Adequació i millores d’espais i instal·lacions on es realitzi l’acció esportiva, tant per a entrenament com per a competició.
  • Ampliació i millora de graderies i aparcaments.
  • Adequació d’instal·lacions i vestuaris. Instal·lacions annexes d’entrenament i/o formació d’esportistes, com ara gimnasos, sales de readaptació i infermeria, així com residències i sales destinades a la formació.
  • Adequació i millores en espais i instal·lacions destinades a mitjans de comunicació o que afavoreixin la difusió mediàtica.
  • Adequació als requeriments de la retransmissió televisiva.
  • Accessibilitat Megafonia i marcadors Millores en l’eficiència energètica del sistema d’il·luminació.
  • Construcció, ampliació, adaptació i millores de les instal·lacions, sempre que el resultat impliqui una millora en la qualitat de la competició i coadjuvi en la consecució dels objectius de transició ecològica, digitalització, igualtat i inclusió i accessibilitat. Altres infraestructures d’anàloga naturalesa.
  • Elaboració del disseny i/o projecte d’obra de les actuacions recollides en el present apartat.Les inversions objecte de subvenció podran ser sobre estructures i infraestructures pròpies.