Next Generation UE: Subvencions per al foment d’instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum en pèrgoles i marquesines en aparcaments públics o privats i punts de recàrrega de vehicle elèctric

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és aprovar i regular els ajuts per al foment d’instal·lació fotovoltaica per a autoconsum en pèrgoles i marquesines en aparcaments públics o privats i/o punts de recàrrega de vehicle elèctric.

Fecha d'inici

08/12/2022

Fecha de finalització

30/04/2024

Beneficiaris

  • Les persones jurídiques sotmeses a dret privat que duguin a terme l’activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Les entitats sense ànim de lucre i les associacions empresarials constituïdes legalment que duguin a terme l’activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que duguin a terme l’activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics amb seu al territori de les Illes Balears.

Àmbit Territorial

Consell de Mallorca

Òrgan gestor

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) – 07009 Palma. Tel. 971178900

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

Programa d’incentius 1 i 2 associat a la generació fotovoltaica:

  • Petita empresa: 55%
  • Mitjana empresa: 45%
  • Gran empresa: 35%

Programa d’incentius 1 i 3 associat a la nova infraestructura de recàrrega: -40% del cost subvencionable. Per a més informació, consultar l’apartat tretzè de les bases. Pressupost de la convocatòria són 15.000.000 euros.

Requisits

Les actuacions s’han de fer dins el període següent:

  • Els beneficiaris sense activitat econòmica: des del 16 de juny 2022 fins al termini que fixi la resolució d’atorgament, que com a màxim serà de divuit mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió o com a màxim la data establerta a la resolució de concessió que no podrà ser superior al 30 de juny de 2025.
  • Els beneficiaris amb activitat econòmica: des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi la resolució d’atorgament, que com a màxim serà de divuit mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió o com a màxim la data establerta a la resolució de concessió que no podrà ser superior al 30 de juny de 2025. S’ha de garantir el respecte al principi de DNSH i l’etiquetatge climàtic, conforme al que es preveu en el Pla de Recuperació,Transformació i Resiliència (PRTR) S’ha d’estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, així com del reintegrament de subvencions, de conformitat amb la normativa vigent. També han d’estar al corrent d’aquestes obligacions els membres de la comunitat energètica que participin el l’actuació objecte de l’ajut.