Next Generation UE: Subvencions per al suport a la implantació de la normativa de Residus i el foment de l’economia circular a les Illes Balears

Sinopsi de l’ajut

La finalitat dels ajuts d’aquesta convocatòria és contribuir a la consecució dels objectius relacionats amb la Mesura C12.I3 del Pla de Recuperació i Resiliència d’Espanya. Els projectes subvencionables s’articulen en aquestes 3 sublínies: Sublínia 1.1. Projectes d’implantació, d’ampliació o millora de la recollida separada de bioresidus destinats a instal·lacions específiques de tractament biològic (compostatge, digestió anaeròbia o ambdues). Sublínia 3.1. Construcció d’instal·lacions de preparació per a la reutilització de fluxos de residus recollits separadament», tant les instal·lacions noves com l’ampliació de les existents per a incloure la preparació per a la reutilització. Sublínia 4.1. Projectes de construcció i millora d’instal·lacions de recollida (com deixalleries; inclou la recollida de residus tèxtils i residus domèstics perillosos).

Fecha d'inici

24/04/2023

Fecha de finalització

24/05/2023

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de la subvenció de la present convocatòria els gestors de residus que siguin concessionaris d’instal·lacions de titularitat pública, i en particular:

  • Els consells insulars, per a les línies 1, 3 i 4.
  • Els municipis, per a les línies 1 i 4.
  • Les mancomunitats de municipis, per a les línies 1 i 4.
  • Els consorcis amb participació d’entitats locals que tenguin atribuïda la competència de prestar els serveis de recollida o de tractament de residus i que presentin projectes sobre els serveis de la seva competència, per a les línies 1, 2 i 4.
  • Les empreses públiques constituïdes per entitats locals, que tinguin assumida la competència de prestar els serveis de recollida o de tractament de residus i que presentin projectes sobre els serveis de la seva competència per al seu finançament, per a les línies 1 i 4.

Les subvencions es concedeixen segons el principi de concurrència competitiva, mitjançant la comparació en un únic procediment de les sol·licituds presentades, amb la finalitat d’establir un ordre de prelació entre aquestes d’acord amb els criteris de valoració establerts en les bases corresponents a aquesta convocatòria. Una mateixa entitat pot sol·licitar una subvenció per executar projectes de diferents línies, sempre que es presentin clarament desagregats uns dels altres. No poden concórrer a la convocatòria, simultàniament i per als mateixos projectes, les entitats locals i els consorcis dels quals formen part les entitats locals corresponents. Cada projecte només podrà ser subvencionat una vegada.

Àmbit Territorial

Govern de les Illes Balears

Òrgan gestor

Govern de les Illes Balears

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

L’import econòmic és de 6.272.059,79 €.

  • Línia 1: 3.581.973,34 €
  • Línia 3: 689.926,58 €
  • Línia 4: 2.000.159.,87 €

 

Requisits

Requisits de les actuacions subvencionables:

  • Àmbit territorial de les Illes Balears.
  • Han de estar fetes des del 1 març de 2020 fins al el 31 de març de 2025, el qual es pot prorrogar anualment fins al 31 de març de 2026, previa resolució del conseller i a petició de beneficiari.

Més informació

Documentació