clothes-gd36215856_1280

Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels considerats emblemàtics, amb especial atenció als afectats per la crisi de la COVID-19

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per fomentar la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19.

Beneficiaris

  • Poden ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.
  • Aquests beneficiaris han de ser autònoms i/o titulars de petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis, amb establiment físic en el territori de les Illes Balears ja existent, que realitzin venda presencial, amb seu social a les Illes Balears, i han de complir els requisits que estableix l’article 4 de l’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d’abril de 2008.
  • Les persones físiques o entitats que sol·licitin aquests ajuts han d’exercir, en el moment de la publicació de la convocatòria de la subvenció, alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques —IAE— (impost regulat pels reials decrets legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d’agost).

Consultar els epígrafs a les bases de la convocatòria.

Àmbit Territorial

Consell de Mallorca

Òrgan gestor

Direcció General de Comerç. Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Òrgan consultor

Direcció General de Comerç. Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Quantia

La quantia de la subvenció és del 80 % del cost elegible del projecte (IVA exclòs) i amb un total màxim de 9.000 euros per beneficiari. En cap cas la quantia total màxima de la subvenció per a un mateix beneficiari pot ser superior als 9.000 euros. L’import econòmic d’aquesta convocatòria és de 2.200.000 euros.

Requisits

  • Les persones físiques o entitats que sol·licitin aquests ajuts han d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La sol·licitud dels ajuts comportarà l’autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d’ofici que l’entitat sol·licitant està al corrent d’aquestes obligacions, sempre i quan es doni el consentiment exprés mitjançant l’annex 2. En el cas de denegació expressa del consentiment el sol·licitant haurà d’aportar els certificats corresponents, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.
  • Els sol·licitants d’aquests ajuts no poden haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d’acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionats o condemnats per cap resolució administrativa ferma amb pena accessòria de prohibició de rebre ajuts o subvencions públiques pel període estipulat en l’article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI-fòbia.

Documentació

Resolució convocatòria

Més informació

Convocatòria