Disseny de productes i serveis turístics locals

Disseny de productes i serveis turístics locals

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:
Share on facebook
Share on twitter

Objectius

 • Avaluar la potencialitat turística a un àmbit determinat que permeti detectar oportunitats de creació i desenvolupament de productes turístics locals.
 • Posar en pràctica i avaluar estratègies de creació, millora i desenvolupament de productes i serveis turístics a entorns locals, atenent a la potencialitat turística de l’àrea, la demanda potencial actual i la protecció ambiental.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça als usuaris que tenen interès a adquirir nocions sobre la planificació, creació, desenvolupament i gestió de productes turístics locals.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Origen i evolució històrica del fenomen turístic. Factors que influeixen en el seu desenvolupament. Dinàmica i evolució dels fluxos turístics: els nous hàbits de viatge
 2. L’organització del sector. El marc jurídic, econòmic i social. Administracions Públiques competents en matèria de turisme
 3. Oferta i demanada turística: recursos, serveis, equipaments i productes turístics.
 4. L’estructura de la comercialització del sector
 5. Procés de creació, posada en marxa, desenvolupament i prestació de serveis turístics
 1. Els plans d’ordenació territorial i la seva incidència en el desenvolupament turístic. Normatives
 2. Fonts d’informació sobre l’oferta, la demanda, l’estructura, l’evolució i les tendències dels productes turístics locals
 3. Anàlisi i aplicació de tècniques d’identificació i catalogació de recursos turístics
 4. La investigació de mercats com a eina de planificació del sector. Mètodes quantitatius i qualitatius. Aplicacions estadístiques
 5. Anàlisis i aplicació de tècniques de planificació estratègica de productes i destins turístics. Posicionament estratègic vers la competència.
 6. Procés de creació, posada en marxa, desenvolupament i prestació dels serveis turístics.
 1. Anàlisi comparativa de caracterització dels diferents tipus de productes i serveis turístics locals
 2. Definició, redefinició i desenvolupament de productes turístics locals. Fases i execució. Disseny i desenvolupament de serveis
 3. Projectes de creació, desenvolupament i millora de productes turístics locals: oportunitat, viabilitat i pla d’execució. Finançament de projectes. Gestió de projectes.
 4. Fases del cicle de la vida d’un projecte turístic local
 5. Gestió d’iniciatives turístiques.

 

 1. Introducció al desenvolupament sostenible: aspectes econòmics, ambientals i socioculturals
 2. El desenvolupament sostenible per a planificadors locals
 3. La importància de l’ambient pel desenvolupament turístic. Impactes ambientals
 4. Sorgiment i desenvolupament de la interpretació del patrimoni natural com a eina per a la seva preservació i adequada utilització com a recurs turístic
 5. La gestió ambiental en el turisme: consum energètic i d’aigua, tractament de residus i altres aspectes
 6. Pla de millora ambiental a dins la política de qualitat