Gestió de la documentació de constitució i contractació de l’empresa

Encara no us hi podeu inscriure

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Analitzar els documents jurídics necessaris per a la constitució i funcionament legal de les diferents organitzacions, tenint present la normativa civil i mercantil vigent.
 • Distingir els processos i procediments de contractació pública interpretant la normativa jurídica aplicable als tràmits de preparació i presentació de documentació tipus.
 • Emplenar els models de contractació privats més comuns en l’àmbit empresarial identificant i aplicant la normativa civil i mercantil vigent.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça a persones amb interès en els coneixements relacionats amb la gestió de la constitució d’empreses i la seva contractació, tant des de l’àmbit públic com des de l’àmbit privat.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. L’empresa com entitat jurídica i econòmica.
 2. El pla d’empresa.
 3. Tipus d’empreses segons la seva forma jurídica: característiques. Tràmits de constitució. Documents jurídics necessaris per a la constitució i funcionament. Fiscalitat. Avantatges i inconvenients. Legislació aplicable.
 4. Elaboració i anàlisi dels documents de constitució i funcionament de les diferents formes jurídiques empresarials.
 5. Elevació a públic dels documents de constitució i gestió empresarial.
 6. Obligacions comptables.
 7. Obligacions fiscals.
 8. Obligacions laborals.
 9. Registre públic.
 1. Legislació aplicable als processos de contractació pública.
 2. Parts del contracte.
 3. Procediment general de contractació.
 4. Plec de prescripcions tècniques. Plec de clàusules administratives. Certificat d’existència de crèdit. Fiscalització de les despeses.
 5. Modalitats de tramitació de l’expedient.
 6. Adjudicació.
 7. Formalització del contracte.
 8. Fonts d’informació i publicitat de concursos públics.
 1. Procés de contractació privat.
 2. Normativa civil i mercantil aplicable.
 3. Tipus de contractes: compravenda. Franquícia. Intermediació comercial (agència, comissió i mediació). Arrendament financer i lloguer d’equipaments. Facturatge i confirmació de pagaments. Transport. Assegurança.
 4. Cercar models de contracte.
 5. Emplenar els models de contracte mitjançant aplicacions informàtiques.
 6. Arxivar la informació i documentació de cada contracte.