Gestió de la informació i documentació turística local

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:
Share on facebook
Share on twitter

Objectius

Analitzar les fonts i mètodes que permeten l’obtenció d’informació d’interès turístic sobre l’entorn local avaluant, seleccionant i adaptant la informació obtinguda a les necessitats dels clients en funció i del segment al qual pertanyen.

Integrar informació sobre béns d’interès cultural, espais naturals i altres recursos culturals i naturals d’entorns locals determinats per al seu posterior trasllat a potencials usuaris de serveis d’informació turística.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça als usuaris que tenen interès a adquirir nocions sobre la planificació, creació, desenvolupament i gestió de productes turístics locals.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Tipus d’informació que s’obté i es processa.
 2. Identificació, valoració i classificació de les fonts d’informació.
 3. Tècniques de registre, arxiu i actualització de la informació turística.
 4. Metodologies per a l’anàlisi, contrast i arxiu de la informació.
 5. Suports de la informació: paper i electrònic.
 6. Sistemes d’arxius: bancs i bases de dades.
 7. Metodologia per a l’actualització permanent: procediments i costos.
 8. El centre d’informació turística com a font d’informació sobre la destinació.
 9. Intercanvi d’informació entre centres i xarxes d’informació: retroalimentació.
 10. Circulació i distribució de la informació dins del centre d’informació i altres sistemes d’informació no formals en la destinació.
 11. Informàtica i tecnologies de la informació aplicades als centres d’informació turística.
 1. Anàlisi dels recursos i serveis del destí turístic.
 2. Principis i objectius de la interpretació del patrimoni.
 3. Mitjans interpretatius personals i no personals.
 4. Adaptació de la informació als diferents suports i vies de distribució de la informació.
 5. Adaptació de la informació en funció dels tipus de grups o turistes destinataris.
 6. Integració i interrelació d’informació.