Pla d’empresa

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Identificar tècniques d’investigació de mercats.
 • Aprendre quins factors són imprescindibles en un pla comercial o de màrqueting.
 • Conèixer com s’organitzen els recursos humans d’una empresa.
 • Adquirir coneixements sobre el pla economicofinancer d’una empresa.
 • Determinar quines són les principals característiques de les diferents formes jurídiques.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre com elaborar un pla d’empresa des de diferents enfocaments, incloent-hi la creació de l’empresa, l’estudi de mercat i pla comercial, el pla de producció, la gestió dels recursos humans i consideracions sobre finançament i forma jurídica.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Mites i barreres sobre la creació d’empreses.
 2. Avantatges i inconvenients de la creació d’empreses.
 3. Definició de la idea.
 4. Emprenedors
 1. Estudi extern.
 2. Estudi intern.
 3. Fonts d’informació i tècniques d’investigació de mercats.
 4. Fitxa síntesi de recollida d’informació.
 5. Anàlisi FAFO (Febleses, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats).
 1. Producte o servei.
 2. El preu.
 3. Distribució.
 4. Comunicació del producte/servei.
 5. Fitxa síntesi global del pla de màrqueting.
 1. Estimació del volum de producció.
 2. El mètode o sistema de producció i les seves fases.
 3. Control de producció/prestació i de qualitat.
 4. Fitxa síntesi del pla de producció.
 1. L’empresa com a organització.
 2. Descripció dels llocs de treball.
 3. La selecció de personal.
 4. Motivació i política retributiva.
 5. Fitxes síntesi global del pla de recursos humans.
 1. Pla d’inversions inicials.
 2. Pla de finançament.
 3. Els estats comptables.
 4. Anàlisi economicofinancera (o dels estats comptables).
 5. Fitxes síntesi global del pla economicofinancer.
 1. Tria de la forma jurídica.
 2. Tràmits de constitució i posada en marxa.
 3. Fitxes síntesi global del pla juridicomercantil.