Pla general de comptabilitat

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:
Share on facebook
Share on twitter

Objectius

 • Interpretar els documents-justificants mercantils habituals derivats de l’activitat empresarial i rellevants per a la realització dels registres comptables, reconeixent-ne la informació principal.
 • Registrar de manera comptable les operacions econòmiques aplicant-hi el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases.
 • Aplicar el mètode comptable de partida doble al registre de les transaccions econòmiques d’acord amb les normes comptables vigents.
 • Emplenar els llibres auxiliar d’IVA i de béns d’inversió aplicant-hi la normativa de l’impost.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça als usuaris interessats a adquirir els fonaments sobre l’elaboració de plans generals de comptabilitat, com ho són els registres comptables, els mètodes de partida doble, el registre de l’IVA als llibres auxiliars, etc.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

Unitat 1. Documentació mercantil i comptable

 1. Documents-justificants mercantils tipus i la seva interpretació.
 2. Organització i arxiu dels documents mercantils.
 3. Llibres comptables obligatoris i auxiliars.

Unitat 2. L’empresa. Classes d’empreses

 1. Criteris de classificació de les empreses.
 2. Classificació segons la seva activitat econòmica.
 3. Classificació segons la seva forma jurídica.
 4. Classificació segons la seva dimensió.
 5. Classificació segons la titularitat del capital.
 6. Classificació segons el seu àmbit geogràfic.
 7. Les petites i mitjanes empreses (PIME).

Unitat 3. Conceptes bàsics: ingrés-cobrament; despesa-pagament.

Unitat 1. Concepte comptable de patrimoni.

 1. Introducció.
 2. Elements patrimonials.

Unitat 2. Inventari i masses patrimonials.

 1. Concepte d’inventari.
 2. Classes d’inventari.
 3. Fases de l’inventari.
 4. Estructura de l’inventari.

Unitat 3. Classificació de les masses patrimonials.

Unitat 4. L’equilibri patrimonial.

Unitat 5. Estructura del balanç de situació.

Unitat 6. Diferències entre l’inventari i el balanç de situació.

Unitat 1. L’instrument de representació comptable: teoria dels comptes. Concepte de càrrec i abonament. Comptes d’actiu-passiu. Comptes de despeses i ingressos.

 1. Teoria dels comptes.

Unitat 2. El mètode de registre comptable: la partida doble. Aplicació del mètode en la comptabilitat.

Unitat 3. Balanç de comprovació de sumes i saldos.

 1. Concepte de balanç de comprovació.
 2. El resultat de la gestió i la seva representació comptable: el compte de pèrdues i guanys.

Unitat 4. Pla General Comptable vigent.

 1. Introducció.
 2. El pla general de comptabilitat de l’Estat espanyol i la normalització comptable.
 3. Estructura del pla general de comptabilitat de l’Estat espanyol.

Unitat 5. Amortització i provisió.

 1. Introducció. Diferència entre amortització i provisió.
 2. L’amortització i el seu tractament comptable.

Unitat 6. Periodificació de despeses i ingressos.

 1. La periodificació comptable.

Unitat 7. Portar a terme un cicle comptable bàsic complet. Tancament i obertura de la comptabilitat

 1. Concepte de cicle comptable.
 2. Les fases del cicle comptable.
 3. La fase de regularització.
 4. Tancament i obertura de la comptabilitat.

Unitat 8. La responsabilitat i la confidencialitat en els registres comptables: codi deontològic. El delicte comptable. Normativa mercantil al voltant del secret comptable.

 1. La responsabilitat i la confidencialitat en els registres comptables.
 2. Codi deontològic.
 3. El delicte comptable.
 4. El secret de la comptabilitat i les seves limitacions.

Unitat 1. Operacions subjectes, no subjectes i exemptes de l’impost.

 1. Normativa aplicable.
 2. Operacions subjectes. El fet imposable.
 3. Operacions no subjectes.
 4. Operacions exemptes.
 5. Subjecte passiu.
 6. Meritació de l’impost.
 7. Base imposable.
 8. Règims especials.

Unitat 2. Tipus d’IVA vigents a l’Estat espanyol.

Unitat 3. Comptabilització de l’IVA.

 1. L’IVA suportat deduïble i no deduïble.
 2. L’IVA repercutit.
 3. La comptabilitat de l’IVA.

Unitat 4. L’IVA en les operacions intracomunitàries.

 1. Identificar factures amb IVA intracomunitari.
 2. Comptabilització.

Unitat 5. Liquidació de l’impost.

 1. Terminis de declaració-liquidació.
 2. Explicar com es fa una liquidació.
 3. Realitzar, amb exemples pràctiques, una liquidació del model utilitzat per a PIMEs

Unitat 6. Llibres de registre de l’IVA

 1. Llibre de registre de factures expedides.
 2. Llibre de registre de factures rebudes.