Planificació del transport i relacions amb el client

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Definir l’entorn econòmic del transport per carretera i l’organització del mercat, així com la seva influència en l’àmbit econòmic i social.
 • Definir l’entorn social del transport per carretera, explicant-ne la reglamentació general i l’específica del transport de mercaderies i de viatgers.
 • Descriure i explicar els procediments derivats de l’aplicació de la normativa vigent continguda en el marc jurídic bàsic del transport per carretera relacionant les infraestructures més usuals amb les sancions establertes en la legislació.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre els tipus de transport per carretera, l’entorn administratiu i sancionador, la imatge de l’empresa de transport i la comercialització d’aquest servei.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. El sector del transport en relació amb els altres sectors econòmics. Característiques generals: l’entorn i el mercat.
 2. Importància del transport.
 3. Els mitjans de transport: transport multimodal, operacions de modes múltiples de transport.
 4. El transport de carretera front a la resta de mitjans de transport. Avantatges i inconvenients.
 5. Productes i serveis principals.
 6. Diferents activitats del transport per carretera (per compte aliè, per compte propi i activitats auxiliars del transport).
 7. Formes d’explotació.
 8. Organització dels principals tipus d’empreses de transport i activitats auxiliars del transport. Funcions departamentals i relacions interdepartamentals.
 9. Especialitzacions del transport de mercaderies i viatgers segons el servei i la natura de la càrrega.
 10. Evolució del sector: diversificació de prestacions, subcontractació i multimodalitat.
 1. El tacògraf: temps de conducció i descans.
 2. La jornada laboral: convenis col·lectius, estatut dels treballadors, temps de treball de treballadors que porten a terme activitats mòbils de transport per carretera.
 3. La qualificació professional del conductor: formació inicial i continua. Normativa reguladora.
 4. Autoritzacions de transport.
 5. El contracte de transport.
 6. Assegurances de transport: classificació i obligacions i deures de les parts.
 7. Processos documentals i administratius en accidents o sinistralitats.
 8. Documents que acompanyen el servei de transport.
 9. Despeses d’estància i viatges. Sistemes de pagament.
 10. Procediment sancionador: infraccions i sancions.
 1. Aptituds del conductor i imatge de marca.
 2. Importància per a l’empresa de la qualitat de la presentació del conductor.
 3. Litigis per incompliment del servei i repercussions financeres i comercials.
 4. Les funcions del conductor en la seva activitat.
 1. Tarifes del transport. Classes.
 2. Funcions dels operaris del transport i agències de viatges.
 3. Queixes o reclamacions.
 4. Satisfacció del client.