Seguretat i higiene i protecció mediambiental a l’hoteleria

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:
Share on facebook
Share on twitter

Objectius

Actuar d’acord amb les normes de seguretat, higiene i protecció ambiental a l’hoteleria

Reconèixer i aplicar les normes i mesures vigents i necessàries per tal d’assegurar la qualitat higienicosanitària i la netedat a l’activitat d’hoteleria

Avaluar la problemàtica ambiental originada a l’activitat d’hoteleria i el control dels residus produïts

Adoptar mesures de seguretat i controlar el seu compliment en totes les situacions de feina de l’activitat d’hoteleria

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça, especialment, a persones que treballen o són propietàries d’un establiment pertanyent al sector de l’hoteleria i volen aprendre sobre la correcta aplicació de mesures higienicosanitàries i ambientals de caire general. Tanmateix, el curs està obert a tots els perfils.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Normativa general d’higiene aplicable a l’activitat
 2. Alteració i contaminació dels aliments: conceptes, causes i factors que hi contribueixen
 3. Fonts de contaminació dels aliments: físiques, químiques i biològiques
 4. Factors principals que contribueixen al creixement bacterià
 5. Neteja i desinfecció: diferència de conceptes. Aplicacions
 6. Materials en contacte amb els aliments: tipus i requisits
 7. Qualitat higienicosanitària: conceptes i aplicacions
 8. Autocontrol: sistemes d’anàlisi de perills i punts de control crític o APPCC
 9. Guies de pràctiques correctes d’higiene o GPCH. Aplicacions
 10. Alimentació i salut. Riscs per a la salut derivats d’una incorrecta manipulació dels aliments. Conceptes i tipus de malalties transmeses per aliments. Responsabilitat de l’empresa en la prevenció de malalties de transmissió alimentària
 11. Personal manipulador: requisits dels manipuladors d’aliments. Reglament. Salut i higiene personal: factors, mesures, materials i aplicacions. Vestidura i equip de treball autoritzats. Gests. Ferides i la seva protecció. Assumpció d’actituds i bons hàbits del manipulador d’aliments. Importància de les bones pràctiques en la manipulació d’aliments.
 1. Concepte i nivells de neteja
 2. Requisits higiènics generals d’instal·lacions i equips
 3. Procés de neteja: desinfecció, esterilització, desinsectació i desratització. Producte de neteja d’ús comú: tipus i classificació. Característiques principals d’ús. Mesures de seguretat i normes d’emmagatzematge. Interpretació de les especificacions.
 4. Sistemes, mètodes i equips de neteja: aplicacions dels equips i materials bàsics. Procediments habituals: tipus i execució.
 5. Tècniques de senyalització i aïllament d’àrees o equips
 1. Agents i factors d’impacte
 2. Tractament de residus: maneig de residus i deixalles. Tipus de residus generats. Residus sòlids i envasos. Emissions a l’atmosfera. Abocaments líquids
 3. Normativa aplicable sobre protecció ambiental
 4. Altres tècniques de prevenció o protecció
 1. Compres i aprovisionament
 2. Elaboració i servei d’aliments i beures
 3. Neteja, bugada i llenceria
 4. Recepció i administració
 5. Manteniment
 1. Seguretat: factors i situacions de risc més comunes. Identificació i interpretació de les normes de específiques de seguretat. Condicions específiques de seguretat que han de complir els locals, les instal·lacions, el mobiliari, els equips, la maquinària i el petit material característics de l’activitat d’hoteleria. Mesures de prevenció i protecció: tipus, adequació i normativa
 2. Situacions d’emergències: procediments d’actuació, avís i alarmes. Incendis. Fugues de gas. Fugues d’aigua o inundacions. Plans d’emergència i evacuació. Primers auxilis
 1. Consum d’aigua. Bones pràctiques ambientals pel que fa a l’ús eficient de l’aigua
 2. Consum d’energia. Estalvi i alternatives energètiques. Bones pràctiques ambientals pel que fa a l’ús eficient de l’energia