Nous ajuts Next Generation a Mallorca per a instal·lacions d’autoconsum

Aquesta partida dels fons Next Generation compta amb un pressupost de més de 4,8 milions € per a instal·lacions d’autoconsum a Balears, i hi poden accedir entitats locals de tot Mallorca

Ja es poden demanar els nous ajuts Next Generation a Mallorca per a actuacions a Mallorca d’instal·lacions d’autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector.

Aquesta convocatòria Next Generation, ja disponible a Mallorca, i que compta amb un pressupost de 4.871.192,01 €, té com a objectiu poder dur a terme el programa d’incentius 4, la realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge i, el programa d’incentius 5, la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.

A aquests nous ajuts Next Generation per a la instal·lació d’autonsum energètic es podran acollir:

  • Les persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
  • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015.
  • Les persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector que realitzin les actuacions dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.
  • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica a les Illes Balears, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas han d’estar donats d’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
  • Les comunitats de propietaris.
  • Les comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia, segons la definició de la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell.

Als ajuts, gestionats pel Govern de les Illes Balears, s’hi pot accedir a través de l’Oficina de Fons Europeus del Consell de Mallorca i la Cambra de Comerç cridant al 971 710 188 (ext. 2226) o dirigint-vos via correu electrònic a ofemallorca@cambramallorca.com.

Si vols consultar tots els ajuts Next Generation a Mallorca, visita la secció Ajuts Mallorca.