Next Generation UE: Ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació (Programa Kit Digital)

Millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les petites empreses, de les microempreses i de les persones en situació d’autoocupació, mitjançant l’adopció de solucions de digitalització en les categories següents descrites a l’annex IV: lloc web i presència a internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients, business intelligence i analítica, gestió de processos, factura electrònica, serveis i ferramenta d’oficina virtual, comunicacions segures i ciberseguretat.

Next Generation UE: Subvencions per promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital

Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d’ajuts per fomentar l’ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, per mantenir l’activitat per compte propi i a consolidar el projecte d’autoocupació, per tal d’abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per mitjà dels programes següents:

Programa 1: ajuts econòmics a l’inici de l’activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

Programa 2: ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d’activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital: són ajuts per reenfocar el projecte d’autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci i per la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

Next Generation UE: Ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital

Proporcionar als autònoms i emprenedors que no hagin tingut èxit en la seva trajectòria professional, una segona oportunitat, i facilitar el retorn a l’ocupació d’aquells treballadors autònoms o per compte propi, que hagin esgotat la prestació per cessament d’activitat de la Seguretat Social i per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital. L’ajuda constarà de dues fases: Una primera fase en la qual el beneficiari rebrà una ajuda econòmica condicionada a la seva participació en un itinerari personalitzat de re-emprenedoria o d’ocupació, rebent assessorament i, si és el cas, formació per a la tornada al mercat de treball. La informació sobre aquest itinerari personalitzat de re-emprenedoria o d’ocupació es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es). L’itinerari personalitzat complirà objectius i criteris relatius a la igualtat entre dones i homes, d’acord amb el que estableix l’article 7 de l’Ordre Tes/897/2021, de 19 d’agost. Segona fase en la qual el beneficiari torna a emprendre, rebrà una ajuda econòmica en donar-se novament d’alta com a treballador autònom o per compte propi en el Règim corresponent de la Seguretat Social.

Next Generation UE: Subvencions per a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5000 habitants (Programa PREE 5000)

Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), amb la finalitat d’aconseguir i justificar una reducció en les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final respecte a la situació de partida.

Actuacions subvencionables:
●Millora de l’envolupant tèrmica
●Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.
●Millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions d’il·luminació.

Aquestes actuacions seran aplicables a:
●Edificis d’habitatge unifamiliar.
●Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge.
●Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.)

També es podran fer actuacions sobre un o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerats individualment o sobre parts d’un edifici.

Convocatòria extraordinària de la Línia COVID d’ajuts directes a empresaris i professionals, per les mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19

L’objecte d’aquesta Ordre és establir les bases reguladores i aprovar la convocatòria per a la tramitació dels ajuts directes de la Línia Covid, creada pel Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19, que consisteix en la  concessió d’ajuts directes a autònoms (empresaris i professionals) i empreses per al suport a la solvència i la reducció de l’endeutament del sector privat de les Illes Balears.