Política de privacitat

Política de privacitat i protecció de dades.

El Consell de Mallorca garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades personals que l’usuari, d’ara endavant en aquest apartat, l’interessat/da, facilita a través dels formularis d’aquest web, d’acord amb els termes establerts pel Reglament General de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d’abril (RGPD) i la llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, de 5 de desembre (LOPDGDD). ·    Qui és el responsable del tractament de les dades? El Consell de Mallorca.

 • Com podeu contactar amb el responsable del tractament? Carrer Palau Reial, número 1, 07001, Palma, Illes Balears, España.
 • Amb quina finalitat són tractades les vostres dades? Tractarem les dades personals recollides amb la finalitat d’informar i facilitar a les persones interessades l’accés i l’ús de diversos serveis i continguts, posats a disposició de la ciutadania a través del portal Mallorca Activa.
 • Quina és la base que ens legitima pel tractament de les vostres dades? La base legítima per la qual recollim les vostres dades personals en aquest apartat està basada en el consentiment que ens atorguen els interessats en facilitar les seves dades personals.
 • Durant quant de temps tractarem les vostres dades? Les dades personals recollides seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es varen recollir i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
 • Cedirem les vostres dades a altres entitats? No està previst que les dades personals de les persones interessades siguin cedides a altres entitats.
 • Les dades personals de les persones interessades seran transferides a tercers països o a organitzacions internacionals? No està previst que les dades personals de les persones interessades siguin transferides a tercers països ni a organitzacions internacionals.
 • Quins drets emparen les persones interessades en relació al tractament de les seves dades personals? D’acord amb el que preveuen l’RGPD i la LOPDGDD, us informam que les persones interessades podran exercir els drets següents:
  • Accedir a les seves dades: les persones interessades tenen dret d’accedir a les seves dades per tal de ser coneixedores de quines dades personals s’estan tractant i els afecten.
  • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades: en determinades circumstàncies, les persones interessades tenen dret de rectificar les dades personals inexactes que els concernesquin, i que siguin objecte de tractament per la part responsable o, fins i tot, de sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades haguessin deixat de ser necessàries pels fins pels quals varen ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies, les persones interessades tenen dret de sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas se’ls informarà que només seran conservades per l’exercici o defensa de reclamacions d’acord amb allò previst per l’RGPD i la LOPDGDD.
  • A la portabilitat de les seves dades: en determinades circumstàncies, les persones interessades tindran dret de rebre les dades personals que els siguin pròpies, i ens hagin facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a trametre’ls a altre responsable de tractament.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades tindran dret d’oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, el responsable del tractament hauria de deixar de tractar-les tret que tingui motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan respondrem a la sol·licitud de les persones interessades perquè exercesquin els seus drets?

Les sol·licituds es respondran el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la petició. Aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos addicionals en cas que fos necessari, tenint present la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà les persones interessades de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

On han d’adreçar-se les persones interessades per tal d’exercir els seus drets?

Les persones interessades podran contactar amb el delegat de protecció de dades o bé podran remetre’s a l’adreça de contacte del responsable de tractament.

Les persones interessades tenen dret de reclamació?

Sí. Les persones interessades, especialment quan no hagin obtingut cap satisfacció en l’exercici dels seus drets, tenen dret de presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. A aquests efectes, poden adreçar-se al web de la pròpia agència: www.agpd.es .

De manera prèvia a la presentació d’aquesta reclamació, les persones interessades poden adreçar-se al nostre Delegat de Protecció de Dades.

Reclamacions i dubtes.

Les persones usuàries poden adreçar les seves queixes, reclamacions, sol·licituds i dubtes sobre el servei a través del formulari de queixes i reclamacions disponible a la seu electrònica https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=5035 o bé a la següent adreça de correu electrònic: info@mallorcactiva.cat

Tots els dubtes i, especialment, les queixes i suggeriments, seran ateses el més aviat possible, sense sobrepassar en cap cas els terminis legalment establerts.