Una agent de Mallorca Activa visita Llubí per assessorar al teixit empresarial

L’assessorament es va centrar en les línies d’ajuts convocades pel Govern

L’agent de Mallorca Activa Margalida Serra ha visitat Llubí per assessorar el teixit empresarial del municipi en la gestió de les subvencions de la línia COVID d’ajuts directes a autònoms i empreses.

Els ajuts directes de la Línia Covid estan destinats a autònoms (empresaris i professionals) i empreses amb la finalitat de donar suport a la solvència i a reduir l’endeutament del sector privat de les Illes Balears en resposta a la pandèmia de la Covid-19.

Aquests ajuts són finançats pel Govern d’Espanya (a les Illes Balears correspon un import de 855.737.920 €) i tenen caràcter finalista (s’han de destinar a satisfer deutes, pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, i també per cobrir els costs fixos que siguin elegibles).

S’han previst 2 Línies d’ajut (que són incompatibles entre si) amb els beneficiaris següents:

1.- Línia 1: Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF, inclosos els empresaris o professionals que s’hagin donat d’alta entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020, i els empresaris o professionals que hagin estat d’alta durant un període inferior a un any per a l’exercici 2019 o 2020.

2.- Línia 2: Empresaris, professionals, empreses o entitats (amb excepció de les societats mercantils públiques o altres participades en el seu capital o en els seus òrgans de govern majoritàriament per Administracions Públiques o entitats dependents d’aquestes) que determinin el rendiment net de les seves activitats en l’IRPF mitjançant el règim d’estimació directa, o que estiguin subjectes a l’Impost sobre societats o a l’Impost sobre la renda dels no residents als efectes de quantificar la càrrega tributària derivada de l’exercici de les seves activitats econòmiques, sempre que el seu volum d’operacions anuals declarat o comprovat per l’Administració, en l’IVA o tribut indirecte equivalent en 2020 hagi caigut més d’un 30% respecte a 2019.

Es pot trobar més informació d’aquests ajuts aquí.

L’equip d’agents de Mallorca Activa s’encarreguen d’assessorar a les empreses que desenvolupen la seva activitat econòmica als municipis per tal que puguin demanar aquests ajuts per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Mallorca Activa és la plataforma del Consell de Mallorca creada per a la dinamització i l’activació del teixit productiu de l’illa mitjançant el foment del treball, la formació, el suport a l’emprenedoria i el creixement empresarial.

Si vols consultar tots els ajuts als diferents sectors empresarials i municipis de la nostra illa, visita la secció Ajuts Mallorca.