ajuts santanyí

Ajuts als negocis del municipi de SANTANYÍ especialment afectats per les conseqüències econòmiques derivades de la crisi sanitària provocada per la covid-19

Sinopsi de l’ajut

Seguint amb la intenció de donar suport al teixit empresarial dels municipis el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears han promogut aquests ajuts de manera que la subvenció de la present convocatòria està finançada pel propi Ajuntament de Santanyí, pel Consell Insular de Mallorca i pel Govern de les Illes Balears. Finançament derivat de la participació de l’Ajuntament de Santanyí en els Fons Mixt Consell-Ajuntaments per impulsar ajudes a tots els sectors econòmics afectats per la pandèmia; i del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Santanyí.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts les persones, físiques o jurídiques, que compleixin els requisits següents:

Haver iniciat la seva activitat econòmica o empresarial al municipi de Santanyí amb anterioritat a l’1 d’octubre del 2019. S’entendrà com a data d’inici de l’activitat la següent, segons el cas:

 1. La data de constitució de l’entitat sol·licitant.
 2. La data d’inici d’alta com a autònom

Àmbit Territorial

Santanyí

Òrgan gestor

Ajuntament de Santanyí
Pl. Major,12 07650
(+34) 971653002

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

L’import de la subvenció serà el resultat de dividir el crèdit pressupostari destinat a aquesta convocatòria entre tots els beneficiaris. En tot cas, l’import màxim de la subvenció per beneficiari és de 3.000,00 euros.

 

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 329.978,04 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària RLT 43901 48912 01 i 13 43901 48912 02. Aquesta quantia és resultat de les següents aportacions: d’una banda, 109.992,68 euros del mateix Ajuntament de Santanyí; d’altra banda, 109.992,68 euros provinents de Consell Insular de Mallorca; i finalment, 109.992,68 euros provinents de Govern de les Illes Balears.

 

Com a regla general, aquestes ajudes seran compatibles amb qualsevol altra subvenció, sense perjudici del compliment de la normativa vigent.

Requisits

 • Podran tenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts les persones, físiques o jurídiques, que compleixin els requisits següents:
 1. Haver iniciat la seva activitat econòmica o empresarial al municipi de Santanyí amb anterioritat a l’1 d’octubre del 2019. S’entendrà com a data d’inici de l’activitat la següent, segons el cas: a. La data de constitució de l’entitat sol·licitant. b. La data d’inici d’alta com a autònom.
 2. Estar desenvolupant una activitat econòmica a Santanyí en el moment de presentar la sol·licitud o en disposició de fer-ho quan la normativa sanitària vigent amb relació a la crisi sanitària de la COVID-19 ho permeti o quan s’iniciï la temporada turística al municipi de Santanyí.
 3. Tenir el domicili fiscal o almenys un centre de treball al terme municipal de Santanyí
 4. Formar part d’algun dels següents grups amb relació a l’activitat econòmica que desenvolupa al municipi de Santanyí: a. Entitats privades amb personalitat jurídica. b. Persones físiques donades d’alta com a autònoms.
 5. Estar o haver estat donat d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) en almenys un dels grups que s’inclouen en l’Annex I d’aquestes bases
 6. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Seguretat Social així com amb les obligacions tributàries amb aquest Ajuntament durant tot el procediment, des del dia en què es presenti la sol·licitud de l’ajut fins a la publicació de la resolució de concessió
 7. No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari de les ajudes que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions.

Queden EXCLOSOS;

Queden exclosos com a beneficiaris:

 1. a) Les entitats de sector públic així com les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.
 2. b) Les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal.
 3. c) Les congregacions i institucions religioses.

Documentació

https://ajsantanyi.net/ca/ajudescovid19

Sol·licitud

Les bases es publicaran a la web d’aquesta corporació. 1. Les sol·licituds s’han de presentar dins el termini de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquestes bases en el BOIB.

Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol dels següents llocs:

 • DE FORMA TELEMÀTICA (Obligatori per a aquells subjectes que s’indiquen en l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques):

La documentació es pot presentar mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. A l’hora d’enviar la documentació mitjançant el REC, s’ha de seleccionar «Ajuntament de Santanyí» com a organisme destinatari de la sol·licitud i indicar en l’assumpte «AJUDA COVID-19».

 • DE FORMA PRESENCIAL: Al registre municipal de Santanyí (plaça Major, 12, 07650 Santanyí), al de Cala d’Or (carrer d’en Perico Pomar, 10, 07660 Santanyí) o al d’Alqueria Blanca (carrer Convent, 2, 07691 S’Alqueria Blanca). S’ha de sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 al registre:
 • Ajuntament de Santanyí: 971 653 002 – ext. 115 • Oficines d’Informació Turística de Cala d’Or: 971 657 463 • Oficina d’Atenció al Ciutadà de s’Alqueria Blanca: 971 211 089 o 971 653 002 (ext. 220)

Els annexos estaran disponibles a la web municipal (www.ajsantanyi.net).