Todas las ayudas COVID 19 en Andratx

Ajuts extraordinàries al teixit productiu del municipi d’Andratx per minimitzar l’impacte econòmic de la crisi sociosanitària derivada de la COVID-19

Sinopsi de l’ajut

La present convocatòria té per objecte ajudar al teixit productiu del municipi d’Andratx amb la regulació de la concessió d’ajudes econòmiques que pretenen pal·liar les pèrdues produïdes en els sectors econòmics a conseqüència de les restriccions aprovades pel Govern per aturar l’expansió de la crisi sociosanitària derivada de la COVID-19 o que estiguin especialment afectats per la pandèmia.

Beneficiaris

Línia 1 Restauració

Línia 2 Comerços

Línia 3 Taxis

Línia 4 Sales de Ball i discoteques

Línia 5 Espais culturals

 

Epígrafs inclosos:

-Línia 1

671 Serveis en restaurants

672 Serveis en cafeteries

673 Serveis en cafès i bars amb i sense menjar

676 Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries

677 Serveis prestats per establiments classificats en els grups 671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora d’aquests establiments.

-Línia 2

651.1 Comerç de producció de tèxtil per a la llar

651.2 Comerç a la menuda peces de vestir i tocat

651.3 Comerç a la menuda llenceria i corseteria

651.4 Comerç a la menuda merceria i paqueteria

651.5 Comerç a la menuda peces especials

651.6 Comerç a la menuda calçat i complements pell

651.7 Comerç a la menuda confeccions de pelleteria

652.2 Comerç a la menuda drogueria i perfumería

652.3 Comerç a la menuda perfumeria i cosmètica

652.4 Comerç de productes d’herbolari

653.1 Comerç a la menuda de mobles (excepte oficina)

659.2 Comerç a la menuda de mobles i màquines d’oficina

659.4 Comerç a la menuda de llibres, diaris i revistes

659.5 Comerç a la menuda d’articles de joieria, rellotgeria i bijuteria

659.6 Comerç a la menuda de joguets, articles d’esport i armes

659.7 Comerç a la menuda de llavors, abonament, flors i plantes

659.8 Comerç a la menuda «Sex-shop»

659.9 Comerç a la menuda altres no contemplats

662.1 Comerç a la menuda d’economats i cooperatives de consum

662.2 Comerç a la menuda de tota classe articles a altres locals

721.3 Transport de viatgers per carretera

755.1 Serveis a altres agència de viatges

755.2 Serveis al públic d’agències de viatges

854.1 Lloguer d’automòbils sense conductor

854.2 Lloguer d’automòbils en «Renting»

933.1 Ensenyança de conducció de vehicles

933.2 Promoció cursos i estudis en l’estranger

933.9 Altres activitats ensenyança

967.1 Instal·lacions esportives l 967.2 Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport

967.3 Lloguer articles esportius en instal·lacions esportives

971.1 Tint, neteja en sec, rentat i planxat

971.2 Neteja i tenyit

971.3 Sargit i reparació robes

972.1 Servei perruqueria senyores i cavallers

972.2 Salons i instituts de bellesa

-Línia 3

721.2 Transport Autotaxis.

-Línia 4

969.1 Sales de ball i discoteques.

-Línia 5

615.6 Galeries d’art

966.1 Biblioteques i museus

966.2 Zoològics, botànics i similars

966 .9 Altres serveis culturals no contemplats

Àmbit Territorial

Andratx

Òrgan gestor

Ajuntament d’Andratx  Tel.: 971 62 80 00

Quantia

Línia 1: Un minin de 2000 euros i un màxim de 5999 euros.

Línia 2: Un minin de 1500 euros i un màxim de 5999 euros.

Línia 3: 1000 euros

Línia 4: 5999 euros

Línia 5: Un minin de 1500 euros i un màxim de 5999 euros.

Requisits

Persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, en els termes de l’article 11 LGS, que compleixin els següents requisits:

-Estigui donat d’alta a la Seguretat Social durant un període mínim de tres mesos durant l’any 2020 i es trobi d’alta a la SS en el moment de sol·licitar la present ajuda.

-Tenir les llicències municipals corresponents (previstes en els requisits específics). No haver acomiadat cap treballador afectat pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO).

-No poden haver estat sancionats per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la Covid-19.

-Tenir el centre de treball al municipi d’Andratx.

-Haver estat donat d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques un període mínim de 3 mesos durant l’any 2020 i estar-lo en el moment de sol·licitar la present ajuda.

-No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions i a l’article 10 del Decret Legislatiu 2/2005, Ara bé, donada la naturalesa extraordinària, tant de les actuacions subvencionables d’aquestes bases reguladores, com de la situació d’Estat d’alarma i emergència sanitària de la qual deriven que va provocar que la major part de persones autònomes i empreses haguessin sol·licitat aplaçaments de les seves obligacions tributàries o no puguin fer front a la seva s’eximeix a les persones beneficiàries d’aquesta subvenció del requisit de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, davant la SS o l’Administració pública de la Comunitat Autònoma, l’AEAT i l’Ajuntament d’Andratx, en el moment de concessió de l’ajuda i del pagament de la bestreta concebuda, sempre que es donin les següents circumstàncies que hauran d’acreditar-se mitjançant declaració responsable i documentació acreditativa:

– Que el conjunt dels deutes tributaris tinguin un import inferior al de la bestreta que li correspongui per l’ajuda sol·licitada.

– Que la persona beneficiària s’obligui a posar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, circumstància que caldrà acreditar en el citat termini mitjançant l’aportació del certificat d’estar al corrent en el compliment de les obligacions.

-Compliments dels requisits específics per línies

Documentació

– Còpia del DNI/NIE/Passaport del sol·licitant en cas de ser persona física. Còpia del CIF del sol·licitant en el cas de ser persona jurídica. I quan la sol·licitud la faci un representant, haurà de presentar una autorització de representació amb els documents d’identificació d’interessat i representant.

– Sol·licitud complimentada (ANNEX I).

-Declaració responsable complimentada (ANNEX II)

– Model SEPA amb segell. En el cas de no disposar de segell afegir certificat compte bancari (ANNEX III)

– Certificat situació censal.

– En cas de sol·licitar la bestreta de 80% prevista al punt 3.1 (6) i 12, l’interessat haurà d’aportar el certificat d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries,

-Línia 1 En cas de comptar amb treballadors contractats, informe plantilla mitjana de treballadors en alta de la Seguretat Social en el període de 2020.

-Línia 5 Memòria justificativa d’activitats com estableix l’article 3.2 d’aquesta convocatòria.

Més informació

promocioeconomica@andratx.cat