Ajuts per a minimitzar l'impacte econòmic de la COVID-19

Ajudes per a autònoms i empreses de 5 treballadors o menys per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic del COVID-19 i subvencionar les despeses derivades d’accions generals i específiques de prevenció per adaptar l’activitat econòmica als nous hàbits de consum degut a les restriccions.

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és fixar les condicions que regulen la concessió d’ajudes destinades a pal·liar l’impacte derivat de la crisisanitària ocasionada pel COVID-19, en relació amb les persones físiques autònomes i les empreses de cinc o menys treballadors.

Beneficiaris

Les persones físiques donades d’alta d’autònoms i les empreses de cinc o menys treballadors, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, vàlidament constituïdes en el moment de la presentació de la sol·licitud, que desenvolupin a l’illa de Mallorca alguna de les activitats econòmiques previstes a la convocatòria.

Àmbit Territorial

Consell

Òrgan gestor

Consell Insular de Mallorca – Departament de promoció econòmica i desenvolupament local. C/ General Riera, 111, 07010 Palma (+34) 971 173 638

La Cambra de Comerç de Mallorca com a entitat col·laboradora (activitats d’instrucció).

Quantia

L’import màxim de la subvenció serà de 1.000,00€ per persona sol·licitant, independentment que es sol·licitin ajudes per a les dues línies.

Requisits

  1. No comptar amb més de cinc persones treballadores contractades per compte d’altri, a la data de la declaració de l’Estat d’Alarma (14 de març de 2020). 
  2. Tenir domicili fiscal a algun nucli de població de Mallorca. 
  3. L’acreditació de no incórrer en les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca es fa mitjançant una declaració responsable.

Documentació

Sol·licitud