Ajut públic destinat a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva i digital de l’activitat industrial (2024) – MOD

Sinopsi de l’ajut

Adreçat a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Beneficiaris

Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. També en són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial del Registre Integrat Industrial, en aquest darrer cas, el grup 504 declarat ha de coincidir exactament amb la divisió B en la que es troba inscrit.

També poden ser beneficiaris de l’ajut els Centres de Desenvolupament Industrial Balear del sector industrial que estiguin establerts físicament a les Illes Balears, que hi tinguin el domicili fiscal i que, en el moment de presentar la sol·licitud d’ajut, desenvolupin les seves accions en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les activitats dels quals coincideixin amb l’objecte d’aquesta convocatòria.

Els Centres de Desenvolupament Industrial Balear, a efectes d’aquesta convocatòria, són organismes de recerca sense ànim de lucre que disposen dels recursos materials i humans propis necessaris per a la realització d’activitats destinades tant a la generació de coneixement tecnològic com a facilitar-ne l’explotació, ja sigui per empreses existents o bé mitjançant la generació de noves iniciatives empresarials, i que contribueixin a la millora competitiva de les empreses i al desenvolupament econòmic del seu entorn i que tenguin entre els seus representats/associats com a mínim un 40 % d’empreses amb IAE comprès entre els epígrafs 2 a 4, ambdós inclosos.

Àmbit Territorial

Govern de les Illes Balears

Òrgan gestor

DUBTES I CONSULTES

Secció de Subvencions (Direcció General d’Industria i Polígons Industrials)

Telèfon: 971176570

Adreça electrònica: subvencions@dgindust.caib.es

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

Per al programa I. Disseny i innovació:

Aquests ajuts s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions incloses en l’apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 2.000 euros, IVA exclòs, i per conceptes subvencionables individuals no inferiors a 500 euros, IVA exclòs.

L’import màxim subvencionable d’aquest programa és de 10.000 euros  per beneficiari.

Per al programa II. Producció:

Aquests ajuts s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius i inversions inclosos en l’apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 5.000 euros, IVA exclòs, i per conceptes subvencionables individuals no inferiors a 500 euros, IVA exclòs.

L’import màxim subvencionable per la formació indicada en el punt h) del punt 4.2 és de 600 euros.

L’import màxim subvencionable del conjunt d’aquest programa és de 20.000 euros per beneficiari.

Programa III.  Digitalització:

Aquests ajuts s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius i inversions inclosos en l’apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 5.000 euros, IVA exclòs, i per conceptes subvencionables individuals no inferiors a 500 euros, IVA exclòs.

L’import màxim subvencionable del conjunt d’aquest programa és de 20.000 euros per beneficiari.

Requisits

Queden excloses:

 – les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol  empresa o organització en la qual la participació d’aquests ens sigui majoritària.

– els sol·licitants en els quals es doni alguna de les circumstàncies que preveu l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre;

– els sol·licitants que hagin estat sancionats d’acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat d’homes i dones, o per l’article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI-fòbia.

– les Unions Temporals d’Empreses (UTE’s).

– les empreses en crisi. Tenen consideració d’empresa en crisi quan hi concorre alguna de les circumstàncies establertes en l’article 2, apartat 18 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

– les Agrupacions Empresarials Innovadores d’acord amb el Decret 83/2023, de 20 d’octubre.

– les empreses que no compleixin amb els requisits de pagament previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.