Ajuts Activa Ciberseguretat

Sinopsi de l’ajut

L’assessorament es farà a través de reunions individualitzades amb les empreses a la seu de les mateixes, auditoria tècnica i treball en remot de l’entitat especialitzada i la realització de tallers temàtics de sensibilització als beneficiaris amb l’objectiu de reforçar la importància d’integració de la ciberseguretat a l’estratègia empresarial.

Beneficiaris

Tot tipus de pimes, especialment les que vulguin millorar o potenciar els processos de
ciberseguretat

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

Dirección General de la Fundación EOI, F.S.P.
AV GREGORIO DEL AMO, Nº 6 28040, MADRID, MADRID

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

Un programa d’assessorament que serà de quatre mesos per cada empresa beneficiària, amb un mínim de 20 hores d’assessorament, i contemplant les següents
etapes:
o 1º Diagnòstic i auditoria de ciberseguretat a la empresa
o 2º Elaboració d’un pla de ciberseguretat
o 3º Taller grupal i clausura de la prestació del servei

Requisits

 • Estar inscrit al cens d’empresaris, professionals i retenidors de la Agència Estatal
  d’Administració Tributària, on quedi reflectida la activitat econòmica efectivament
  desenvolupada a la data de sol·licitud de l’ajut
 • Tenir el domicili fiscal i principal centre operatiu a Espanya i mantenir-lo, com a mínim,
  durant el període d’activitats objecte de subvenció
 • No tenir deutes per reintegraments d’ajuts, acomptes o préstecs amb la Administració,
  o estar subjecte a un ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la
  Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú
 • No ser entitats que integrin el sector públic institucional de qualsevol Administració,
  vinculades o dependents d’aquestes
 • No ser entitats col·laboradors del Programa Activa Ciberseguretat