ajuts emprenedors Santanyí

Ajuts als nous emprenedors del municipi de SANTANYÍ per minimitzar l’impacte econòmic de la crisi sanitària covid-19

Sinopsi de l’ajut

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió d’una línia d’ajudes dirigides a aquells que van emprendre un negoci en el municipi de Santanyí en els mesos previs a l’inici de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, així com a aquells que han iniciat el seu projecte amb posterioritat. S’entén per nous emprenedors aquells que van iniciar una activitat econòmica que no hagin desenvolupat anteriorment i compleixin els requisits per ser beneficiaris establerts en aquestes bases.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts les persones, físiques o jurídiques, que compleixin els requisits següents:

Haver iniciat la seva activitat econòmica o empresarial al municipi de Santanyí amb anterioritat a l’1 d’octubre del 2019. S’entendrà com a data d’inici de l’activitat la següent, segons el cas:

 1. La data de constitució de l’entitat sol·licitant.
 2. La data d’inici d’alta com a autònom

Àmbit Territorial

Santanyí

Òrgan gestor

Ajuntament de Santanyí

Pl. Major,12 07650

(+34) 971653002

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 80.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària RLT 43901 48912 01.

L’import de la subvenció serà de 2.000 euros per sol·licitant, sense importar el nombre d’activitats econòmiques en què estigui donat d’alta o el nombre de centres de treball. En el cas dels sol·licitants que formin part del grup c) de l’apartat 4 dels requisits per ser beneficiari, rebran aquest import si compten amb l’equivalent al 100% de participació en la propietat de l’habitatge. En cas que el percentatge sigui inferior, l’import de la subvenció serà proporcional a aquest percentatge.

Requisits

Podran tenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts les persones, físques o jurídiques, que compleixin els requisits següents:

 1. Haver iniciat la seva activitat econòmica o empresarial al municipi de Santanyí l’1 d’octubre de 2019 o en una data posterior. S’entendrà com a data d’inici de l’activitat la següent, segons el cas:
  1. La data de constitució de l’entitat sol·licitant.
  2. La data d’inici d’alta com a autònom
  3. La data de la resolució d’adquisició de places turístiques emès pel Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT).

 

 1. Estar desenvolupant una activitat econòmica a Santanyí en el moment de presentar la sol·licitud o en disposició de fer-ho quan la normativa sanitària vigent amb relació a la crisi sanitària de la COVID-19 ho permeti o quan s’iniciï la temporada turística al municipi de Santanyí.
 2. Tenir el domicili fiscal o almenys un centre de treball al terme municipal de Santanyí
 3. Formar part d’algun dels següents grups amb relació a l’activitat econòmica que desenvolupa al municipi de Santanyí:
 4. Entitats privades amb personalitat jurídica sigui quina sigui l’activitat empresarial que desenvolupin.
 5. Persones físiques donades d’alta com a autònoms, sigui quina sigui l’activitat empresarial que desenvolupin.
 6. Persones físiques que exploten un o més habitatges com lloguer de vacances en qualitat de propietaris i sense estar donats d’alta com a autònoms.
 7. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Seguretat Social i amb aquest Ajuntament durant tot el procediment, des del dia en què es presenti la sol·licitud de l’ajut fins a la publicació de la resolució de concessió.
 8. Complir almenys un dels següents requisits amb relació a l’activitat econòmica que desenvolupa al municipi de Santanyi:

a) Haver estat donat d’alta en el règim de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat de col·legi professional almenys 60 dies des de l’1 d’octubre de 2019. Aquests dies poden haver estat o no consecutius.

b) Haver constituït una entitat privada amb personalitat jurídica almenys 60 dies abans de l’inici del termini per presentar sol·licitud d’aquest ajut. Aquesta no ha de trobar-se liquidada o en procés de dissolució i liquidació en el moment de presentar la sol·licitud.

c) Disposar de la resolució d’adquisició de places turístiques en un habitatge emès pel CBAT almenys 60 dies abans de l’inici del termini per presentar sol·licitud d’aquest ajut.

 

 

Queden exclosos com a beneficiaris:

a) Les entitats de sector públic així com les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.

b) Les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal.

c) Les congregacions i institucions religioses

Documentació

https://ajsantanyi.net/ca/ajudes-emprenedors

Sol·licitud

Les bases es publicaran a la web d’aquesta corporació. 1. Les sol·licituds s’han de presentar dins el termini de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquestes bases en el BOIB.

Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol dels següents llocs:

 • DE FORMA TELEMÀTICA (Obligatori per a aquells subjectes que s’indiquen en l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques):

La documentació es pot presentar mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. A l’hora d’enviar la documentació mitjançant el REC, s’ha de seleccionar «Ajuntament de Santanyí» com a organisme destinatari de la sol·licitud i indicar en l’assumpte «AJUDA NOU EMPRENEDOR»

 • DE FORMA PRESENCIAL: Al registre municipal de Santanyí (plaça Major, 12, 07650 Santanyí), al de Cala d’Or (carrer d’en Perico Pomar, 10, 07660 Santanyí) o al d’Alqueria Blanca (carrer Convent, 2, 07691 S’Alqueria Blanca). S’ha de sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 al registre:
 • Ajuntament de Santanyí: 971 653 002 – ext. 115 • Oficines d’Informació Turística de Cala d’Or: 971 657 463 • Oficina d’Atenció al Ciutadà de s’Alqueria Blanca: 971 211 089 o 971 653 002 (ext. 220)

Els annexos estaran disponibles a la web municipal (www.ajsantanyi.net).