Ajuts als sectors econòmics de SINEU per a pal·liar les conseqüències de les restriccions ocasionades per la crisi sanitària de la Covid-19

Sinopsi de l’ajut

La present convocatòria té per objecte ajudar al teixit productiu del municipi de Sineu amb la regulació de la concessió 4 línies d’ajuts econòmiques que pretenen pal·liar les pèrdues produïdes en els sectors econòmics a conseqüència de les restriccions aprovades pel Govern per a parar l’expansió de la crisi soci-sanitària derivada de la COVID-19 o que estiguin especialment afectats per la pandèmia.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les ajudes, les persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica en el municipi de Sineu de menys de 20 treballadors de mitjana anual computant els diferents centres de treball.

Àmbit Territorial

Sineu

Òrgan gestor

Ajuntament de Sineu

C/ Sant Francesc, 10 – 07510.

(+34) 971520027

Quantia

 • Línia 1: fins a un màxim de 1.500 euros
 • Línia 2: fins a un màxim de 1.300 euros
 • Línia 3: fins a un màxim de 1.100 euros
 • Línia 4: fins a un màxim de 1.000 euros

Requisits

 • Tenir el domicili social a Sineu o, en el cas de no disposar de centre de treball, que tinguin el domicili fiscal a Sineu.
 • Haver estat donat d’alta en l’Impost d’activitats Econòmiques un període mínim de 3 mesos durant l’any 2020 i estar-lo en el moment de sol·licitar la present ajuda.
 • Haver estat donat d’alta a la Seguretat Social durant un període mínim de tres mesos durant l’any 2020 i es trobi d’alta a la SS en el moment de sol·licitar la present ajuda.
 • No haver acomiadat cap treballador afectat pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO).
 • No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la Covid-19.
 • No estar sotmès a cap de les prohibicions per a ser beneficiari que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions.
 • Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb les obligacions econòmiques amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Sineu.

Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes han d’exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) següents:

Línia 1.

Agrupació 67: Servei d’alimentació

 • Grup 671. Serveis en restaurants
  • Epígraf 671.1. De cinc forquilles.
  • Epígraf 671.2. De quatre forquilles.
  • Epígraf 671.3. De tres forquilles.
  • Epígraf 671.4. De dues forquilles.
  • Epígraf 671.5. D’una forquilla
 • Grup 672. Serveis en cafeteries.
 • Grup 673. Serveis en cafès i bar, amb i sense menjar. Tots els epígrafs

-Línia 2.

 • Grup 226. Tècnics de so
 • Grup 227. Tècnics d’il·luminació

Agrupació 97. Serveis recreatius i culturals

 • Grup 967. Instal·lacions esportives i escoles i serveis de perfeccionament de l’esport.
  • Epígraf 1: instal·lacions esportives
  • Epígraf 2: escoles i serveis de perfeccionament de l’esport.
 • Grup 965. Espectacles (excepte cinema i esports).
  • Epígraf 1: espectacles en sales i locals (excepte espectacles taurins)

Agrupació 75. Activitats annexes al transport

 • Grup 755. Agències de viatges

Agrupació 87. Professionals relacionats amb loteries, apostes i altres jocs de sort i d’atzar

 • Grup 871. Expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs inclosos en la xarxa comercial de l’Organisme Nacional de Loteries i Apostes de l’Estat.

-Línia 3

Agrupació 45. Indústria del calçat i vestit i altres confeccions tèxtils.

 • Grup 452. Fabricació de calçat d’artesania i a mesura (inclòs calçat ortopèdic). Tots els epígrafs.

Agrupació 47. Indústria del paper i fabricació d’articles de paper; arts gràfiques i edició.

 • Grup 474. Arts gràfiques (impressió gràfica). Tots els epígrafs.

Agrupació 61. Comerç al major

 • Grup 613. Comerç al major de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir.
  • Epígraf 1: comerç al major de tota classe de productes tèxtils, de confecció, calçat i articles de cuir.

Agrupació 65. Comerç a la petita de productes industrials no alimentaris realitzats en establiments permanents.

 • Grup 651. Comerç a la petita de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles de cuir.
  • Epígraf 2: comerç a la petita de peces de vestir i tocat.
 • Grup 653. Comerç a la petita d’articles per a l’equipament de la llar i la construcció.
  • Epígraf 1: comerç a la petita de mobles
  • Epígraf 2: comerç a la petita de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstic accionats per una altra mena d’energia diferent de l’elèctrica , així com de mobles de cuina.
 • Grup 656. Comerç a la petita de béns usats com per exemple mobles, roba i estris ordinaris d’ús domèstic.

Agrupació 66. Comerç mixt o integrat; comerç a la petita fos d’establiment comercial permanent.

 • Grup 663. Comerç a la petita fos d’establiment comercial permanent
  • Epígraf 6639: comerç a la petita fos d’establiment comercial permanent altres classes de mercaderies.

Agrupació 68. Serveis d’hostalatge.

 • Grup 681. Serveis d’hostalatge en hotels i motels

Agrupació 88. Professionals diversos.

 • Grup 887. Maquilladores i esteticistes

Agrupació 97. Serveis personals.

 • Grup 972. Salons de perruqueria i instituts de bellesa. Tots els epígrafs.
 • Grup 973. Serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de copisteria.
  • Epígraf 1: serveis fotogràfics.

-Línia 4.

Agrupació 61. Comerç al major.

 • Grup 612. Comerç al major de matèries primeres agràries, productes alimentaris, begudes i tabacs
  • Epígraf 2: comerç al major de cereals, sements, abonaments, substàncies fertilitzants, plaguicides, animals vius, tabac en branca, aliments per al bestiar i matèries primeres marines (peixos vius, algues, esponges, petxines, etc.)

Agrupació 65. Comerç a la petita de productes industrials no alimentaris realitzats en establiments permanents.

 • Grup. 653. Comerç a la petita d’articles per a l’equipament de la llar i la construcció.
  • Epígraf 3: comerç a la petita d’articles de parament, ferreteria, adorn, regal o reclam (incloent bijuteria i petits electrodomèstics)
 • Grup 659. Comerç a la petita d’un altre comerç
  • Epígraf 4: comerç a la petita de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts.
  • Epígraf 7: comerç a la petita de llavors, abonaments, flors i plantes i petits animals.

Agrupació 82. Professionals de l’ensenyament.

 • Grup 826. Personal docent d’ensenyament divers, com per exemple educació física i esports, idiomes, mecanografia, preparació d’exàmens i oposicions o similars.

Agrupació 93. Educació i recerca.

 • Grup 933. Altres activitats d’ensenyament
  • Epígraf 1: ensenyament de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics
  • dEpígraf 9: altres activitats d’ensenyament, com per exemple idiomes, cort i confecció, mecanografia, taquigrafia, preparació d’exàmens i oposicions i similars.