Ajuts Audiovisuals Malllorca

Ajuts de minimis per donar suport a la realització de projectes cinematogràfics i audiovisuals

Sinopsi de l’ajut

Mitjançant aquesta convocatòria es vol promoure la producció cinematogràfica i audiovisual, fomentant un teixit cultural cinematogràfic de Mallorca i, en conseqüència, es creïn productes de qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals. Així, es subvencionaran els projectes cinematogràfics o audiovisuals desenvolupats a Mallorca. Aquesta convocatòria té per objecte dur a terme a Mallorca un projecte cinematogràfic o audiovisual que compleixin els requisits que s’indiquen per a cadascuna de les línies o categories següents: · Línia 1: Producció pròpia de curtmetratges, tant de ficció com animats. · Línia 2: Producció pròpia de documentals, destinats als mercats nacionals i internacionals.  · Línia 3: Desenvolupament de guions per a curtmetratges, llargmetratges documentals i llargmetratges de ficció

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les línies 1, 2 i 3, les persones que estant donats d’alta en un epígraf de l’IAE del sector de producció audiovisual, compleixin els requisits següents:

  • Persones físiques (autònoms o empresaris individuals) residents a Mallorca a la data de publicació al BOIB de l’extracte d’aquesta convocatòria.
  • Persones jurídiques que tinguin el seu domicili fiscal a Mallorca o, essent nacionals d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, tinguin un establiment operatiu a Mallorca, abans de la publicació d’aquesta convocatòria.
  • Comunitats de bens que desenvolupin la seva activitat a Mallorca. Les persones físiques que conformen una comunitat de bens, no podran ser beneficiaries d’aquesta convocatòria de manera individual si ja es presenten com a part integrant d’una comunitat de bens. Així mateix, no es pot dissoldre l’agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveu l’article 7 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM.

Per a les Línies 1, 2 i 3 (producció pròpia de curtmetratges, documentals i desenvolupament de guions per a curtmetratges, llargmetratges documentals i llargmetratges de ficció.), en el cas de persones jurídiques, el productor de l’obra audiovisual ha de ser independent.

Pel que fa a la línia 3, no poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria els autors del guions.

No poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria aquells projectes que ja ho hagin estat en edicions anteriors.

Àmbit Territorial

Consell

Òrgan gestor

Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

Quantia

Es considera pressupost subvencionable aquelles despeses que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i s’efectuen en el termini establert en aquesta convocatòria.

En cap cas, el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat.

Als efectes de calcular l’import de la subvenció a concedir, el conjunt de despeses amb persones o entitats vinculades no pot suposar més del 50% de la totalitat del pressupost subvencionable. En cas contrari, es reduirà el pressupost subvencionable fins que les despeses vinculades no representin més del 50% d’aquest.

Els costs indirectes de (llum, telèfon, internet….) són subvencionables, sempre i quan el seu import total no superi el 5 % del conjunt de despeses de l’activitat subvencionable, i amb un màxim de 1.000,00 € per projecte.

Les despeses de benzina, per a desplaçaments vinculats amb l’execució del projecte, pel que ha de presentar un full explicatiu, signat en nom propi (persona física) o pel seu representat legal (persona jurídica), que ha de recollir, com a mínim, la informació següent: la descripció de cada desplaçament (dia, lloc de sortida i d’arribada, quilòmetres que l’integren), el motiu del desplaçament, així com la seva vinculació amb el projecte. El límit subvencionable d’aquesta despesa, en concepte de quilometratge, és de 0,19 €/km, amb un límit de 1.000,00 €.

Requisits

Són subvencionables els projectes objecte d’aquesta convocatòria els quals es desenvolupin entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021 (ambdós inclosos).

El procediment de selecció dels beneficiaris es duu a terme mitjançant concurrència competitiva, en els termes que preveu l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca i en virtut de la qual es compararan, en un únic procediment, totes les sol·licituds presentades amb la intenció d’establir-hi una prelació.

Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les persones o entitats interessades hauran d’omplir els models de sol·licitud d’aquesta convocatòria que estan disponibles a la seu electrònica del Consell de Mallorca: https://seu.conselldemallorca.net/ apartat “Subvencions, ajuts beques i premis

Documentació

Punt 12 de la convocatòria:

– Sol·licitud: annex 1

– Pressupost: annex 2

– Projecte cultural: annex 3A (L1), 3B (L2) o 3C (L3).

– Certificat bancari: annex 4

– Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant i del NIE o NIF del representant legal de l’entitat i, si s’escau, de la persona autoritzada per signar la sol·licitud.

– En el cas d’empreses documentació acreditativa de la constitució de l’empresa i, si escau, dels estatuts degudament registrats.

– Certificació administrativa que acrediti l’epígraf o els epígrafs dels Cens Tributari o Registre pertinent de l’IAE.

Més informació

https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=66009

Sol·licitud

https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=66009