Ajuts per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials i de serveis emblemàtics, amb especial atenció als afectats per la crisi de la COVID-19

Sinopsi de l’ajut

Es convoquen subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID 19

Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquestes d’ajudes són els titulars de petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis, amb establiment en territori de les Illes Balears ja existent, amb seu social a les Illes Balears.

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

Quantia

La quantia de la subvenció és del 80 % del cost elegible del projecte (IVA exclòs), més un 20 % del cost elegible del projecte (IVA exclòs), amb un màxim de 1.200 euros, per pagar despeses corrents produïdes durant l’estat d’alarma, excepte les produïdes abans de l’inici del període d’elegibilitat, respecte als beneficiaris afectats per la crisi de la COVID-19 que hi tenguin dret, segons el que preveu l’apartat tercer d’aquesta convocatòria, i amb un total màxim de 9.000 euros per beneficiari. En cap cas la quantia total màxima de la subvenció,incloses les despeses corrents respecte als qui hi tenguin dret, per a un mateix beneficiari pot ser superior als 9.000 euros.

Requisits

Els beneficiaris d’aquestes ajudes han d’exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques —IAE-que es detallen a continuació:

Activitats de comerç detallista:
– Grup 641: tots els epígrafs
– Grup 642: tots els epígrafs
– Grup 643: tots els epígrafs
– Grup 644: tots els epígrafs
– Grup 645: tots els epígrafs
– Grup 647: tots els epígrafs, excepte el 647.5
– Grup 651: tots els epígrafs
– Grup 652: tots els epígrafs, excepte el 652.1
– Grup 653: tots els epígrafs
– Grup 654: únicament els epígrafs 654.2 i 654.6
– Grup 656: tots els epígrafs
– Grup 657: tots els epígrafs
– Grup 659: tots els epígrafs
– Grup 662: tots els epígrafs

Activitats de serveis:
– Grup 971: tots els epígrafs
– Grup 972: tots els epígrafs
– Grup 973: únicament l’epígraf 973.1
– Grup 975: tots els epígrafs
– Grup 981: únicament els epígrafs 981.1 i 981.2

Documentació