alt imagen

Ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19.

Sinopsi de l’ajut

Convocatòria de subvencions per a la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire que garanteixin un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, valor que correspon a un IDA2 d’acord al RITE, i un mesurador de CO2, d’acord amb les recomanacions de l’IDAE, amb la finalitat de reduir els contagis per la COVID-19, i poder mantenir l’activitat als restaurants i bars de les Illes Balears.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar. 

Aquests beneficiaris han de ser titulars de petites empreses del sector de la restauració, amb establiment físic en territori de les Illes Balears ja existent, amb seu social a les Illes Balears, i han de tenir contractats un màxim de 20 treballadors de mitja anual per cada centre de treball. 

Àmbit Territorial

Govern

Òrgan gestor

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL
Carrer de Montenegro, 5 07012 Palma – 971 176 600

Quantia

L’import de l’ajut serà del 100% de la inversió realitzada, amb un màxim de 800 € per centre de treball. La inversió ha de ser d’un import mínim de 450 € per centre de treball.

Requisits

  1. Tenir els seus centres de treball a les Illes Balears. 
  2. Tenir domicili fiscal a les Illes Balears. 
  3. No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. 
  4. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social. e) Constar d’alta en el Cens sobre el impost d’Activitats Econòmiques de l’Agència Tributaria a la data de publicació d’aquesta convocatòria d’ajudes

Documentació

  1. Les entitats sol·licitants han d’adjuntar a la sol·licitud presentada de forma telemàtica la Declaració responsable de veracitat de dades bancàries aportades (d’acord al model normalitzat disponible a la següent direcció: dgpe.caib.es).
  2. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podrà consultar les dades d’identitat de l’entitat sol·licitant i del seu representant, la situació en el Cens sobre l’impost d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, la  seva situació quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i vida laboral, tret que hi hagi una oposició expressa de l’interessat a aquesta consulta, que l’haurà d’aportar en cas de que el sigui requerit en eventuals actuacions de control.
  3. En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular en el termini de quinze dies comptadors des de què es produeixi la nova situació.