Ajuts a gimnasos i escoles de dansa

Aprovació de la II convocatòria d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector dels gimnasos i les escoles de dansa de Mallorca

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques amb gimnasos i escoles de dansa oberts a Mallorca i ques’han vist afectats per les noves mesures de salut pública adoptades per contenir la covid-19 consistent en tancament dels gimnasos i instal·lacions esportives. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge sofert per les persones titulars dels gimnasos i escoles de dansa oberts fins a l’adopció delnivell 4 d’alerta sanitària per contenir la covid-19.

Beneficiaris

Les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que siguin titulars o concessionàries d’un gimnàs o escola de dansa oberta fins al dia 14 de desembre de 2020, quan s’adopta l’Acord del Consell de Govern de la CAIB amb el qual s’aprova establir el nivell 4 d’alerta sanitària per contenir el brot epidèmic de la pandèmia causada per la covid-19 a Mallorca, o si no estaven obertes que tinguin vigent un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). En aquest darrer cas, s’exigeix no haver acomiadat cap treballador afectat pels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

Entitats sense ànim de lucre que gestionin gimnasos, instal·lacions esportives o escoles de dansa sempre que estiguin degudament constituïdes d’acord amb la seva naturalesa jurídica.

 

Àmbit Territorial

Consell

Òrgan gestor

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaça de l’Hospital, 4 (2a planta) 07012 Palma.

Tel.: 971 21 96 48

Quantia

L’ajut és de 1.500 € per centre de treball o establiment, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim 3.000 €).
Només s’admetrà una ajuda per establiment a favor de la persona o entitat que figura com a titular del negoci. En la sol·licitud s’ha d’indicar el
nom de l’establiment i la localització.

Requisits

 • Persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat
  econòmica o patrimoni separat titulars d’un negoci de gimnàs o escola de dansa obert fins al 14 de desembre de 2020, o si no estaven oberts
  que tinguin vigent un expedient de regulació temporal de l’ocupació (ERTO).
  En aquest cas s’exigeix no haver acomiadat cap treballador afectat pels expedientes de regulació temporal de l’ocupació (ERTO).
 • Entitats sense ànim de lucre que gestionen gimnasos, instal·lacions esportives o escoles de dansa sempre que estiguin degudament
  constituïdes d’acord amb la seva naturalesa jurídica.
 • Establiment obert a Mallorca
 • Tenir domicili social o fiscal a Mallorca
 • Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, Seguretat Social, Consell Insular de Mallorca i
  ens dependents i amb la Fundació Mallorca Turisme.
 • Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb establiment obert al
  públic a dia 14 de desembre de 2020 (quan s’adopta l’Acord de Consell de Govern que estableix el nivell 4 d’alerta sanitària).
 • No poden haver estat sancionats per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid-19.
 • No haver acomiadat a treballadors afectats pels expedients de regulació temporal de l’ocupació.
 • Que la facturació de l’empresa al mes de febrer de 2021 hagi sofert una minva en relació amb la facturació corresponent al mes de febrer de
  2020. Per presentar la sol·licitud de subvenció és suficient presentar una declaració responsable sobre el compliment d’aquest requisit sense perjudici que, en cas que les persones obtenguin la prestació sense complir els requisits per ser-ne beneficiàries, han de reintegrar tota la
  quantia percebuda indegudament, i poder ser sancionades amb la tramitació prèvia de l’expedient corresponent.
 • Si és una comunitat de béns s’ha d’indicar a la sol·licitud els comuners, quota de participació i adjuntar el contracte de constitució.
 • Epígraf de l’IAE:
 • Escoles de dansa, s’admeten els següent epígrafs:
  • E 932.1 Ensenyament de formació i perfeccionament professional, no superior. Només quan es tracti d’escoles de dansa.
  • E 933.9 Altres activitats d’ensenyança. Només quan es tracti d’escoles de dansa.
 • Grup 967 Instal·lacions esportives i escoles i serveis de perfeccionament de l’esport:
  • E 967.1 Instal·lacions esportives
  • E 967.2 Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport