Aprovació de les bases reguladores i convocatòria del procediment de concessió directa i a fons perdut d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de SÓLLER

Sinopsi de l’ajut

La present convocatòria té per objecte ajudar al teixit productiu del municipi de Sóller amb la regulació de la concessió d’ajudes econòmiques que pretenen pal·liar les pèrdues produïdes en els sectors econòmics a conseqüència de les restriccions aprovades pel Govern per aturar l’expansió de la crisi sociosanitària derivada de la COVID-19 o que estiguin especialment afectats per la pandèmia.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi de Sóller i que s’hagin vist afectats per la crisi econòmica derivada de la crisis sanitària provocada per la COVID-19. 

Àmbit Territorial

Sóller

Òrgan gestor

Ajuntament de Sóller

Plaça de sa Constitució, 1, 07100 Sóller, Illes Balears

971 630 200

Quantia

L’import de l’ajuda és de 1.800 euros per centre de treball o establiment, amb un màxim d’un establiment per persona beneficiària.Les ajudes econòmiques regulades a aquesta convocatòria s’abonaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària número (9200/4790000/2021) del pressupost general de l’Ajuntament de Sóller per la quantia de 344.064,66 euros. Quantia resultant de les aportacions següents: per una part, 114.688,22 euros del propi Ajuntament de Sóller; per una altra part, 114.688,22 euros provinents del Consell de Mallorca; i finalment, 114.688,22 euros provinents del Govern de les Illes Balears

Requisits

a) Tenir el centre de treball o desenvolupar l’activitat econòmica en el terme municipal de Sóller.

b) Haver estat d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal del’Administració Tributària durant un període mínim de 3 mesos dins l’exercici 2019.

c) Mantenir-se d’alta en el cens d’empresaris de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, durant un mínim de 3 mesos dins l’exercici 2021 a comptar des de la concessió de l’ajuda.

d) Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb l’Ajuntament de Sóller i també al corrent d’obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.

e) Haver tengut una reducció de la facturació durant l’exercici 2020, almenys, en un 30 % en relació ambla mitjana de facturació del mateix període comprès en l’any anterior, i haver facturat menys d’un milió d’euros durant l’exercici 2019.

f) Tenir al seu càrrec a 15 o menys treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball.

g) No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la COVID-19.

h) No haver acomiadat a treballadors afectats pels expedients de regulació temporal de l’ocupació(ERTO).

Documentació

Punt 8 de la convocatòria.