Ajuts adreçats a impulsar l’aplicació de la ciberseguretat a les PIMEs espanyoles en el marc del Programa Activa Ciberseguridad.

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta norma és la concessió d’ajuts en espècie adreçats a les petites i mitjanes empreses (PIMEs) amb la finalitat de millorar els seus nivells de ciberseguretat, en el marc del «Programa Activa Ciberseguridad».

Beneficiaris

Podran gaudir de la condició d’empreses beneficiàries les PIME independentment de la seva forma jurídica (persones físiques o jurídiques, associacions, entitats sense ànim de lucre, etc.) que, com a tals, desenvolupen la seva activitat a l’Estat espanyol. Podran ser beneficiàries en les corresponents convocatòries, en els termes que aquestes establesquin i sempre que complesquin els requisits i condicions exigits en cada cas.

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

+34 913 494 640

Quantia

L’empresa beneficiària disposarà d’entre 10 i 20 hores d’assessorament, en funció de dues variables: el nivell d’ús de la tecnologia digital i el nombre de treballadors de la plantilla.

Es consideren tres nivells d’ús:

a) Baix: empreses que fan servir habitualment, per a la gestió del seu negoci, el correu electrònic, el telèfon mòbil i les xarxes socials.

b) Mitjà: empreses que fan servir habitualment, per a la gestió del seu negoci, el correu electrònic, el telèfon mòbil i les xarxes socials, PCs i web de l’empresa.

c) Alt: empreses que fan servir habitualment, per a la gestió del seu negoci, el correu electrònic, el telèfon mòbil i les xarxes socials, PCs i web de l’empresa, estacions de treball, servidors i tallafocs.

Requisits

  1. Tenir la condició de PIME.
  2. Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries.
  3. Estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Documentació

Sol·licitud

La sol·licitud s’emplenarà amb mitjans electrònics fent servir un certificat digital vàlid utilitzant, per fer-ho, les eines disponibles a http://www.eoi.es, on s’haurà d’emplenar el formulari de sol·licitud i adjuntar els documents requerits. Els documents hauran d’estar emesos per l’organisme oficial competent o, en el seu cas, signats mitjançant un certificat digital vàlid.