Bases reguladores de l’ ajuntament de POLLENÇA d’ajudes econòmiques per a la reactivació de l’activitat econòmica en el municipi arran de la crisi provocada per a la Covid-19

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques, així com a les comunitats de bens o a qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, que tinguin establiment obert al públic o desenvolupin la seva activitat en el terme municipal de Pollença i que s’hagin vist afectats per la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Beneficiaris

En podrà ser beneficiària qualsevol activitat econòmica desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa. La microempresa és la que defineix l’art. 4 del Pla General Comptable per a les PIMES

Àmbit Territorial

Pollença

Òrgan gestor

Ajuntament de Pollença
Carrer del Calvari, 2, 07460 Pollença, Illes Balears
971 53 01 08

Quantia

Es procedirà a la distribució del crèdit previst a la convocatòria, de conformitat amb les quanties resultants de l’aplicació del que s’estableix a continuació i de manera proporcional, es tendrà en compte la quantia màxima de les ajudes regulades fins que s’esgoti la disponibilitat pressupostària:

NOMBRE DE TREBALLADORS (INCLOSOS EL/S PROMOTOR/S) IMPORT DE L’AJUDA

  • 1 treballador 1.425
  • 2 treballadors 1.600
  • 3 treballadors 1.775
  • 4 treballadors 1.950
  • 5 treballadors 2.125,00
  • 6 treballadors 2.300,00
  • 7 treballadors 2.475,00
  • 8 treballadors 2.650,00
  • 9 treballadors 2.825,00
  • 10 treballadors 3.000,00

Requisits

a) Estar donat d’alta en el règim de la Seguretat Social o a la mútua professional corresponent i a Hisenda en el moment de la presentació de la instància.

b) Que el domicili fiscal o, si escau, el local de desenvolupament de l’activitat mercantil, empresarial o professional es trobi en el municipi de Pollença.

c) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal (AEAT), amb l’Ajuntament de Pollença i amb la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS).

d) Haver justificat qualsevol subvenció que li hagi concedit anteriorment l’Ajuntament de Pollença, sempre que hagi finalitzat ja el termini corresponent per fer-ho.

e) Que l’activitat que desenvolupa s’hagi vist afectada pel tancament d’establiments que disposa l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, modificat pel RD 465/2020 de 17 de març.

f) Que l’activitat desenvolupada per l’empresa hagi patit una reducció durant l’any 2020 com a mínim igual al 30% de l’import net anual de la seva xifra de negocis en relació amb l’any 2019. Aquesta comparativa es realitzarà en data 31 de desembre de tots dos exercicis de referència. Quan la persona beneficiària no hagi estat d’alta en tot l’any 2019, l’import net anual de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.

g) Que l’activitat afectada pel tancament temporal disposat per l’estat d’alarma no s’hagi vist compensada per un increment de la facturació mitjançant un augment del volum de negoci en línia o telefònic de la persona sol·licitant.

h) No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la COVID-19.

i) No haver acomiadat treballadors pels expedients de regulació temporal de l’ocupació

Documentació

Punt 5 de la convocatòria

Sol·licitud

https://ajpollenca.sedelectronica.es/info.0