Convocatòria d’ajudes extraordinàries i a fons perdut per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Santa Maria del Camí per pal·liar els efectes de la COVID-19 en els sectors econòmics, segona convocatòria

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta segona convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica del municipi de Santa Maria del Camí per afrontar part de les pèrdues patides per la Covid-19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar els efectes que han sofert aquestes entitats a conseqüència de la pandèmia, encara que aquestes entitats hagin estat beneficiàries de la primera convocatòria.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques, públiques o privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi de Santa Maria del Camí de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%. A més, podran ser beneficiaris d’aquesta segona convocatòria les persones o entitats que compleixin els requisits, sense perjudici de què ho hagin estat a la primera convocatòria.

Àmbit Territorial

Santa Maria del Camí

Òrgan gestor

Ajuntament de Santa Maria del Camí. Plaça de la Vila, 1, 07320. Telf: 971 62 01 31

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

L’ajuda per aquesta segona convocatòria serà de 1.500,00 € per centre de treball o establiment, el mateix import per tots els sectors econòmics amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim: 3.000,00 €)

Requisits

  • Tenir domicili social o fiscal i/o desenvolupar l’activitat econòmica al municipi de Santa Maria del Camí.
  • Que el domicili social i/o l’activitat principal de la persona sol·licitant estigui ubicada al terme municipal de Santa Maria del Camí.
  • Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb l’Ajuntament de Santa Maria del Camí i trobar-se al corrent de les obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.
  • Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
  • No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la Covid-19.
  • No haver acomiadat a treballadors afectats pels expedients de regulació temporal de l’ocupació.
  • Comptar amb menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%.
  • No poden tenir la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals s’esdevinguin alguna de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. -D’acord amb l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, en cas que siguin comunitats de béns, s’haurà de fer constar en la sol·licitud el compromís d’execució assumit per cada membre de l’agrupació que també tenen la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s’ha de nomenar una persona representant o apoderada única de l’agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiàries, correspon a l’agrupació. Si no s’indica, s’entendrà que és el primer anomenat en la sol·licitud (s’ha d’afegir a la sol·licitud el contracte signat entre els comuners i el certificat bancari de titularitat bancària de la comunitat de béns). No podrà dissoldre’s l’agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst als articles 39 i 65 de la Llei General de Subvencions.
  • Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han d’exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), indicat al text complet de la convocatòria.
  • Qualsevol activitat econòmica que tingui la seu o desenvolupi l’activitat al municipi de Santa Maria del Camí i no estigui inclosa en els epígrafs de l’impost d’activitat econòmica exposats anteriorment.

Documentació

Anexe I: La Sol·licitut (consultar el text complet de la convocatoria)

Anexe II: Declaració responsable del representant legal de l’entitat sol·licitant

Anexe III: Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributaries amb l’Agencia Estatal de l’Administració Tributaria, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.

Sol·licitud

Ajuts i subvencions