Subvencions 2021

Convocatòria d’ajuts de minimis per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses per a l’any 2021

Sinopsi de l’ajut

Obtenir subvencions per a retolació de locals o vehicles, edició de material imprès, etiquetatge, cartes de restaurants, marxandatge, etc., en llengua catalana.

Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries les empreses amb personalitat física o jurídica ubicades en el territori de Mallorca, i les comunitats de béns de Mallorca que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme projectes, activitats o comportaments, o es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Àmbit Territorial

Consell

Òrgan gestor

Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca

Quantia

La determinació de l’import de l’ajuda de minimis es fixa en virtut de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris d’avaluació del punt tretzè de la convocatòria de l’ajut i del valor del punt, i, en cap cas, pot ser superior a la quantitat sol·licitada o superior a l’import del pressupost inicial subvencionable.

Requisits

L’import total de les ajudes que, en concepte de minimis, pot rebre la persona física o jurídica beneficiària d’aquesta convocatòria, a l’Estat espanyol, en els tres darrers exercicis fiscals (2018, 2019 i 2020), no pot ultrapassar els 200.000 €.

Documentació