Convocatòria d’ajuts extraodinaris i a fons perdut per les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de SANTA MARIA DEL CAMÍ per pal·liar els efectes de la covid-19 en els sectors econòmics.

Sinopsi de l’ajut

Amb aquesta subvenció es pretén atorgar liquiditat a les empreses de Santa Maria del Camí per a contribuir a facilitar el compliment de lesseves obligacions empresarials, manteniment de l’activitat i treball i compensar, en certa mesura, la reducció d’ingressos que han sofert. Ambaixò es pretén protegir l’interès general dels santamariers i santamarieres, donant suport a les persones autònomes, microempreses i petites empreses per a contribuir a una reactivació de l’economia del municipi de Santa Maria del Camí.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques, privades i comunitats de
béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al
municipi de Santa Maria del Camí de menys de 7 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a
2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %.

Àmbit Territorial

Santa Maria del Camí

Òrgan gestor

Ajuntament de Santa Maria del Camí

Plaça de la Vila, 1. 07320 Santa Maria del Camí.
Tel: 971 620 131. Fax: 971 140 337

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

L’ajuda serà de 1.500€ per centre de treball o establiment, el mateix import per tots els sector econòmics amb un màxim de dos establiments
per persona beneficiària (màxim: 3.000,00€) i amb un límit establert de 118 empreses.

Requisits

4.1.- Per poder ser beneficiaris d’aquestes ajudes s’han de reunir els següents requisits:

– Tenir el domicili social o fiscal al municipi de Santa Maria del Camí.
– Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb l’Ajuntament de Santa Maria del
Camí i també al corrent d’obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.
– Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
– No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid-19.
– No haver acomiadat a treballadors afectats pels expedients de regulació temporal de l’ocupació.
– Comptar amb menys de 7 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior
a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %.

4.2.- No poden tenir la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals s’esdevingui alguna de les circumstàncies que preveu
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
D’acord amb l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en cas que siguin comunitats de béns, s’ha de fer
constar de manera explícita en la sol·licitud els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació que també tenen la
consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s’ha de nomenar una persona representant o apoderada única de l’agrupació, amb poders
suficients per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l’agrupació. Si no s’indica s’entendrà que és el primer anomenat
en la sol·licitud. (S’ha d’afegir a la sol·licitud el contracte signat entre els comuners i el certificat bancari de titularitat bancària de la
comunitat de béns).
No podrà dissoldre’s l’agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst als articles 39 i 65 de la Llei general de
subvencions.

4.3.- Les persones beneficiàries d’aquest ajuts han d’exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats
econòmiques (IAE):

Agrupació 019. Altres relacionades amb el cinema, el teatre i el circ. n.c.o.p. (Activitats artístiques).
Agrupació 032. Intèrprets d’instruments musicals. (Activitats artístiques).
Agrupació 039. Altres activitats relacionades amb la música, n.c.o.p. (Activitats artístiques).
Agrupació 042. Jugadors, preparadors i entrenadors de tennis i de golf (Activitats artístiques).
Agrupació 047. Jugadors i entrenadors d’handbol, voleibol, pilota i altres esportistes de l’hípica, lluita, etc. (Activitats artístiques).
Agrupació 049. Altres activitats relacionades amb l’esport, n.c.o.p. (Activitats artístiques).
Agrupació 06. Altres explotacions ramaderes.
Agrupació 09. Altres professionals relacionats amb l’agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca, n.c.o.p. (Activitats
professionals).
Agrupació 18. Fabricació de material electrònic (excepte ordinadors).
Agrupació 22. Enginyers Tècnics i Ajudants de l’Aeronàutica i Ajudants d’Enginyers d’Armament i Construcció i similars.
Agrupació 35. Fabricació de material electrònic (excepte ordinadors).
Agrupació 37. Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells.
Agrupació 42. Indústries d’altres productes alimentaris, begudes i tabac.
Agrupació 45. Indústria de el calçat i vestit i altres confeccions tèxtils.
Agrupació 46. Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta.
Agrupació 47. Indústria de el paper i fabricació d’articles de paper; arts gràfiques i edició.
Agrupació 51. Agents comercials.
Agrupació 59. Altres professionals relacionats amb el comerç i l’hostaleria, n.c.o.p.
Agrupació 61. Comerç a l’engròs.
Agrupació 64. Comerç a la menuda de productes alimentaris, begudes i tabacs, realitzat en establiments permanents

Agrupació 65. Comerç a la menuda de productes industrials no alimentaris realitzat en establiments permanents.
Agrupació 66. Comerç mixt o integrat; comerç a la menuda fora d’un establiment comercial permanent (ambulància, mercats
ambulants i mercats ocasionals o periòdics); comerç en règim d’expositors en dipòsit i mitjançant aparells automàtics.
Agrupació 67. Servei d’alimentació.
Agrupació 68. Servei d’allotjament.
Agrupació 71. Transport per ferrocarril.
Agrupació 72. Altres transports terrestres.
Agrupació 75. Activitats annexes als transports.
Agrupació 76. Professionals de la Informàtica i de les Ciències Exactes ( Activitat professionals).
Agrupació 81. Institucions financeres.
Agrupació 82. Professionals d’ensenyança.
Agrupació 83. Professionals d’ensenyança.
Agrupació 84. Serveis prestats a les empreses.
Agrupació 85. Lloguer de béns mobles.
Agrupació 86. Professions liberals, artístiques i literàries. (Activitats professionals).
Agrupació 86. Lloguer de béns immobles.
Agrupació 87. Professionals relacionats amb loteries, apostes i altres jocs de sort, envit i atzar.
Agrupació 91. Serveis agrícoles, ramaders, forestals i pesquers.
Agrupació 93. Educació i investigació.
Agrupació 96. Serveis recreatius i culturals.
Agrupació 97. Serveis personals.
Agrupació 98. Parcs d’esbarjo, fires i altres serveis relacionats amb l’espectacle. Organització de congressos. Parcs o recintes firals.

Qualsevol activitat econòmica que tengui la seu al municipi de Santa Maria del Camí i no estigui inclosa en els epígrafs de l’impost d’activitat
econòmica exposats anteriorment.

Documentació

Punt 12 de la convocatòria.

Més informació

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/83/1091687

Sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que s’indica a continuació:
La presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, serà de 20 dies naturals a partir del dia següent hàbil al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB, havent-se també de publicar al Portal Web de l’Ajuntament. En cas de que el darrer dia sigui inhàbil, el termini es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.