Convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen activitat econòmica en el municipi de LLOSETA, per pal·liar els efectes de la covid-19.

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Lloseta per a afrontar part de les pèrdues patides per la covid-19..

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les ajudes, les persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi de Lloseta de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %.

Àmbit Territorial

Lloseta

Òrgan gestor

Fundació Mallorca Turisme

Plaça de l’Hospital, 4

Edifici de la Misericòrdia. 07012 Palma

Tel. +34 971 219648

info@fundaciomallorcaturisme.net

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

La quantitat de la convocatòria serà de 40.881,02 € a càrrec del Consell de Mallorca; 40.881,02 € a càrrec del Govern Balear i 75.000,00 €, a càrrec de l’ajuntament, quanties ja transferides a la Fundació Mallorca Turisme. El crèdit total previst per aquesta convocatòria és de cent cinquanta-sis mil set-cents seixanta-dos euros amb quatre cèntims (156.762,04 €), amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme.

L’ajuda serà de 1.000,00 € per centre de treball o establiment amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim: 2.000,00€).

Requisits

  • Tenir el domicili social o fiscal al municipi d’Lloseta.
  • Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb l’Ajuntament de Lloseta, amb el Consell Insular de Mallorca, amb la Fundació Turisme Mallorca i també al corrent d’obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.
  • Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
  • Si és un professional lliberal amb col·legiació obligatòria: estar d’alta en el col·legi professional corresponent com exercent.
  • Si és un professional artístic, artesà: si no està d’alta en el cens d’activitats econòmiques pot estar afiliat a una cooperativa. S’acceptarà l’afiliació a una cooperativa de venedors ambulants, que s’acreditarà amb el certificat expedit per la cooperativa a la que està afiliat l’interessat, en el qual ha de constar d’alta des del mes de març de 2020, moment en el que es dicta el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la covid-19 (BOE núm. 67, de 14 de març).
  • No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid19.
  • No haver acomiadat cap treballador ni treballadora afectada pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (en ERTO).
  • Comptar amb menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %.

Documentació

Punt 7 de la convocatòria

Més informació

Lloseta

Sol·licitud

Lloseta