Convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen activitat econòmica en el municipi de MARIA DE LA SALUT, per pal·liar els efectes de la covid-19.

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Maria de la Salut per afrontar part de les pèrdues patides per la covid -19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que ha sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les ajudes, les persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi de Maria de la Salut de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %.

Àmbit Territorial

Maria de la Salut

Òrgan gestor

Fundació Mallorca Turisme

Plaça de l’Hospital, 4

Edifici de la Misericòrdia. 07012 Palma

Tel. +34 971 219648

info@fundaciomallorcaturisme.net

Quantia

El crèdit previst per aquesta convocatòria és de quaranta mil set-cents quaranta-quatre euros amb catorze cèntims ( 40.744,14€)  amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme ( per transferència del Consell Insular de Mallorca).

Les quanties que destinarà aquest municipi seran de 500€, 1.000€ i de 2.000€ segons el centre de treball o establiment amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària.

Requisits

  • Tenir el domicili social o fiscal, o dur a terme l’activitat económica en el municipi de Maria de la Salut.
  • Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb l’Ajuntament de Maria de la Salut, amb el Consell Insular de Mallorca, amb la Fundació Turisme Mallorca i també al corrent d’obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.
  • Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. En qualsevol epígraf
  • Si és un professional lliberal amb col·legiació obligatòria: estar d’alta en el col·legi professional corresponent com exercent.
  • Si és un professional artístic, artesà: si no està d’alta en el cens d’activitats econòmiques pot estar afiliat a una cooperativa. S’acceptarà l’afiliació a una cooperativa de venedors ambulants, que s’acreditarà amb el certificat expedit per la cooperativa a la que està afiliat l’interessat, en el qual ha de constar d’alta des del mes de març de 2020, moment en el que es dicta el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la covid-19 (BOE núm. 67, de 14 de març).
  • No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid19.
  • No haver acomiadat cap treballador ni treballadora afectada pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (en ERTO).
  • En cas de comunitats de béns, s’ ha d’indicar en la sol.licitud els compromisos d’ execució assumits per cada membre, el qual té la condició de beneficiari i s’ ha d’ anomenar un representant.
  • Han d’ exercir alguna d eles activitats incloses en els epígrafs de l’ impost d’ activitats econòmiques (IAE) que s’ indiquen en el text complet de la convocatòria.

Documentació

Punt 7 de la convocatòria

Més informació

Maria de la Salut