Convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Búger, per pal·liar els efectes de la covid-19

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Búger de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%.

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi de Búger de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%.

Àmbit Territorial

Búger

Òrgan gestor

Fundació Mallorca Turisme

Plaça de l’Hospital, 4 Edifici de la Misericòrdia. 07012 Palma

Tel. +34 971 219648 info@fundaciomallorcaturisme.net

Quantia

L’ajuda serà de 3.000 € per centre de treball o establiment amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim: 6.000 €).

Requisits

– Tenir el domicili social o fiscal en el municipi de Búger.
– Estar al corrent d’obligacions tributàries, amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb la Seguretat Social, amb l’Ajuntament de
Búger, amb el Consell Insular de Mallorca i amb la Fundació Mallorca Turisme.
– Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
– Si és un professional lliberal amb col·legiació obligatòria: estar d’alta en el col·legi professional corresponent com exercent.
– Si és un professional artístic, artesà: si no està d’alta en el cens d’activitats econòmiques pot estar afiliat a una cooperativa. S’acceptarà
l’afiliació a una cooperativa de venedors ambulants, que s’acreditarà amb el certificat expedit per la cooperativa a la qual està afiliat
l’interessat, on ha de constar d’alta des del mes de març de 2020, moment en què es dicta el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la covid-19 (BOE núm. 67, de 14 de març).
– No poden haver estat sancionats per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid-19.
– S’exigeix no haver acomiadat treballadors afectats pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO).
– No poden tenir la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals s’esdevingui alguna de les circumstàncies que preveu l’article
8.2, 8.3 o 8.4 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
– En cas de comunitats de béns o agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica, s’ha d’indicar en la sol·licitud els
membres o comuners, quota de participació, els compromisos d’execució assumits per cada membre, el qual té la condició de beneficiari,
anomenar un representant i adjuntar el contracte de constitució. L’agrupació no es pot dissoldre fins que hagi transcorregut el termini de
prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions.
– Han d’exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) que s’indiquen en el text complet de
la convocatòria, que poden trobar a www.ajutsmallorca.com, en concret:
Agrupació 64. Comerç a la menuda de productes alimentaris, begudes i tabacs, realitzat en establiments permanents
Grup 644. Comerç a la menuda de pa, pastisseria, confiteria i similars, i productes làctics
Agrupació 67. Servei d’alimentació.
Grup 673. Serveis en cafès i bars, amb i sense menjar

Documentació

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11469/654649/extracto-de-la-ii-convocatoria-de-ayudas-extraordi

Més informació

Sol·licitud