Convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de SANT LLORENÇ DES CARDASSAR, per pal·liar els efectes de la covid-19

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Sant Llorenç des Cardassar de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat mínima a un 40%. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Sant Llorenç des Cardassar de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat mínima a un 40%.

Àmbit Territorial

Sant Llorenç des Cardassar

Òrgan gestor

Fundació Mallorca Turisme

Plaça de l’Hospital, 4

Edifici de la Misericòrdia. 07012 Palma

Tel. +34 971 219648

info@fundaciomallorcaturisme.net

Quantia

L’ajuda serà de 2.000,00 € per centre de treball o establiment aplicable a tot el teixit productiu empresarial del municipi de Sant Llorenç des Cardassar, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim: 4.000,00€).

Requisits

Per poder ser beneficiaris d’aquestes ajudes s’han de reunir els següents requisits:

  • Tenir el domicili social o fiscal al municipi de Sant Llorenç des Cardassar
  • Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb el Consell Insular de Mallorca, amb la Fundació Turisme Mallorca i també al corrent d’obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.
  • Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
  • Si és un professional lliberal amb col·legiació obligatòria: estar d’alta en el Col·legi professional corresponent com exercent.
  • Si és un professional artístic, artesà: si no està d’alta en el cens d’activitats econòmiques pot estar afiliat a una cooperativa. S’acceptarà l’afiliació a una cooperativa de venedors ambulants, la qual s’acreditarà amb el certificat expedit per la cooperativa a la qual està afiliat l’interessat, on ha de constar d’alta des delmes de març de 2020, moment en el que es dicta el Reial decret 463/2020, de 14de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la covid-19 (BOE núm. 67, de 14 de març).-No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid19.
  • No haver acomiadat cap treballador ni treballadora afectats pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (en ERTO).
  • Comptar amb menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 40 %.

Més informació

Sant Llorenç des Cardassar