Convocatòria d’ajuts extraordinaris i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Ses Salines, per pal·liar els efectes de la covid-19

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi, sempre que la seva facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20% respecte a l’exercici anterior.La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les ajudes, les persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi de Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi, sempre que la seva facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 % respecte a l’exercici anterior.

Àmbit Territorial

Ses salines

Òrgan gestor

Ajuntament de Ses Salines.  Plaça Major, 1 – 07640.  Telèfon: (+34) 971 649 117

Quantia

  • Autònoms i empresaris que tinguin la seva raó social o fiscal al municipi de Ses Salines, sempre que hagin vist afectada la seva activitat a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19: 1.000€, amb un màxim d’un local per persona o entitat beneficiària.
  • Hotels, hostals, apart hotels, finques de lloguer vacacional i pensions que tinguin la seva raó social o fiscal al municipi de Ses Salines, sempre que hagin vist afectada la seva activitat a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19: 3.000€, amb un màxim d’una aportació per persona o entitat beneficiària.
  • Vivendes i apartaments vacacionals, sempre que hagin vist afectada la seva activitat a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19: 500€, amb un màxim de tres aportacions per persona o entitat beneficiària

Requisits

Per poder ser beneficiaris d’aquestes ajudes s’han de reunir els següents requisits:

–  Tenir el domicili social o fiscal al municipi de Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi

– Estar empadronat al municipi de Ses Salines. L’ajuntament realitzarà les comprovacions oportunes en aquest efecte.

– Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb l’Ajuntament de Ses Salines i també al corrent d’obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.

L’Ajuntament, pels deutes municipals, realitzarà les comprovacions oportunes en aquest efecte.

– Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

– En cas de vivendes, finques i apartaments vacacionals, constar amb el certificat del Govern de les Illes Balears d’emissió del núm. d’autorització.

– No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid19.

– Estar empadronat al municipi de Ses Salines.

D’acord amb l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, si són comunitats de béns, s’ha de fer constar de manera explícita en la sol•licitud els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació que també tenen la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s’ha de nomenar una persona representant o apoderada única de l’agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l’agrupació. Si no s’indica s’entendrà que és la primera persona anomenada en la sol·licitud