Convocatòria d’ajuts extraordinaris i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi d’ESTELLENCS, per pal·liar els efectes de la Covid-19.

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitatsamb activitat econòmica a Estellencs per a afrontar part de les pèrdues patides per la covid-19.La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi de Estellencs de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació al 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 % .

Àmbit Territorial

Estellencs

Òrgan gestor

Fundació Mallorca Turisme

Plaça de l’Hospital, 4

Edifici de la Misericòrdia. 07012 Palma

Tel. +34 971 219648

info@fundaciomallorcaturisme.net

Quantia

Les quanties que destinarà aquest municipi seran 433€, 793€ i 985€ segons el centre de treball o establiment, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària.

Requisits

Per poder ser beneficiaris d’aquestes ajudes s’han de reunir els següents requisits:

 • Tenir el domicili social o fiscal al municipi de Estellencs.
 • Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb la Seguretat Social, amb l’Ajuntament de Estellencs, amb el Consell Insular de Mallorca i amb la Fundació Turisme Mallorca.
 • Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
 • Si és un professional lliberal amb col·legiació obligatòria: estar d’alta en el Col·legi professional corresponent com exercent.
 • Si és un professional artístic, artesà: si no està d’alta en el cens d’activitats econòmiques pot estar afiliat a una cooperativa. S’acceptarà l’afiliació a una cooperativa de venedors ambulants, la qual s’acreditarà amb el certificat expedit per la cooperativa a la qual està afiliat l’interessat, on ha de constar d’alta des delmes de març de 2020, moment en el que es dicta el Reial decret 463/2020, de 14de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la covid-19 (BOE núm. 67, de 14 de març).
 • No poden haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid-19.
 • S’exigeix no haver acomiadat treballadors afectats pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO)
 • No poden tenir la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals s’esdevingui alguna de les circumstàncies que preveu l’article 8.2, 8.3 o 8.4 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • En cas de comunitats de béns, s’ha d’indicar en la sol·licitud els compromisos d’execució assumits per cada membre, el qual té la condició de beneficiari i s’ha d’anomenar un representant. L’agrupació no es pot dissoldre fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions.
 • Comptar amb menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %.
 • Han d’exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) que s’indiquen en el text complet de la convocatòria, que poden trobar a www.ajutsmallorca.com

Documentació

Estellencs

Més informació

Estellencs

Sol·licitud

Estellencs