Convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de MANCOR DE LA VALL, per pal·liar els efectes de la covid-19.

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Mancor de la Vall per a afrontar part de les pèrdues patides per la covid-19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia..

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les ajudes, les persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi de Mancor de la Vall de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %.

Àmbit Territorial

Mancor de la Vall

Òrgan gestor

Fundació Mallorca Turisme

Plaça de l’Hospital, 4

Edifici de la Misericòrdia. 07012 Palma

Tel. +34 971 219648

info@fundaciomallorcaturisme.net

Quantia

L’ ajuda serà de 1.000 € per centre de treball o establiment amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària ( màxim 2.000€)

Requisits

  • Tenir el domicili social o fiscal al municipi de Mancor de la Vall.
  • Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb l’Ajuntament de Mancor de la Vall, amb el Consell Insular de Mallorca, amb la Fundació Turisme Mallorca i també al corrent d’obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.
  • Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
  • Si és un professional lliberal amb col·legiació obligatòria: estar d’alta en el col·legi professional corresponent com exercent
  • Si és un professional artístic, artesà: si no està d’alta en el cens d’activitats econòmiques pot estar afiliat a una cooperativa. S’acceptarà l’afiliació a una cooperativa de venedors ambulants, el qual s’acreditarà amb el certificat expedit per la cooperativa a la qual està afiliat l’interessat, on ha de constar d’alta des del mes de març de 2020, moment en el que es dicta el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la covid-19 (BOE núm. 67, de 14 de març).
  • No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid19. –
  • S’exigeix no haver acomiadat treballadors afectats pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO)
  • Si és una comunitat de béns s’ha d’indicar a la sol·licitud els comuners, quota de participació i adjuntar el contracte de constitució.
  • En cas de comunitats de béns, s’ha d’indicar en la sol·licitud els compromisos d’execució assumits per cada membre, el qual té la condició de beneficiari i s’ha d’anomenar un representant. L’agrupació no es pot dissoldre fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions.
  • Han d’exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) que s’indiquen en el text complet de la convocatòria, que poden trobar a www.ajutsmallorca.com

Documentació

Punt 7 de la convocatòria

Més informació

Mancor de la Vall

Sol·licitud

Mancor de la Vall