Convocatòria d’ajuts extraordinaris i a fons perdut per les empreses amb local amb atenció al públic, que desenvolupen l’activitat al municipi de Llubí, que han hagut de cessar o han vist minvada la seva activitat, per la situació de crisi del coronavirus Covid-19 exercici 2021

Sinopsi de l’ajut

L’Ajuntament de Llubí concedirà ajuts a aquelles empreses del municipi de Llubí (domicili fiscal al municipi de Llubí), que per la situació de crisi del Coronavirus COVID-19, i les mesures establertes amb l’Estat d’Alarma, han hagut de cessar o reduir substancialment la seva activitat.

Beneficiaris

Aquests ajuts extraordinaris hi podran accedir les empreses del municipi de Llubí, que desenvolupen la seva activitat al municipi, i que realitzen les següents activitats i no hagin demanat amb anterioritat la esmentada subvenció:

a) Hotels, turisme d’interior i agroturismes (6000) màx. 1500 euros per establiment.

b) Resta d’activitats econòmiques que hagin sofert una disminució d’ingressos els mesos de gener, febrer i març de 2021 igual o superior al 50% respecte als mateixos mesos de 2019. (13672,74) màx. 750 euros per empresa o autònom.

Àmbit Territorial

Llubí

Òrgan gestor

Ajuntament de Llubí

Carrer Sant Feliu, 13, 07430 Llubí, Illes Balears

971522002 – https://ajllubi.net/ca

Quantia

Per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió d’aquest ajusts d’aquesta convocatòria s’aprovarà crèditadequat i suficient a les partides de l’any 2021. La consignació d’aquesta ajuda extraordinària (partida 231/4800) es de 42.922,74 euros

Requisits

Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant: Si el titular és persona física: còpia del DNI/NIES i el titular és persona jurídica o agrupació de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia: còpia del Número d’Identificació fiscal, juntament amb document acreditatiu de la representació legal del que subscriu la sol·licitud la seva còpia de DNI/NIE- Per acreditar la reducció d’un 50% en la facturació (només per a les ajudes incloses a la lletra B de la base tercera d’aquesta convocatòria) informació comptable que ho justifiqui (llibre registre de factures emeses i rebudes; llibre diari d’ingressos i despeses; llibre de registre de vendes i ingressos; llibre de compres i despeses, etc).- Certificació de l’AEAT, ATIB i TGSS de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i socials. Còpia de la llibreta bancària o certificat entitat bancària on consti el número de compte al qual s’hagi d’ingressar la subvenció que si s’escau es concedeixi a les persones interessades.

Documentació

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098537

Més informació

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098537

Sol·licitud

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/144/1098537