Ajuts per a empresaris del comerç majorista i sales de ball

Convocatòria d’ajuts per pal·liar els efectes de la COVID-19 al comerç majorista i sales de ball.

Sinopsi de l’ajut

La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les mesures sanitàries de contenció de la COVID-19.

Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques amb empreses dedicades a: 

 1. La distribució majorista de tota classe de mercaderies, de matèries agràries, productes alimentaris, begudes i tabacs que s’han vist afectats pel tancament dels bars i restaurants, 
 2. Sales de ball i discoteques amb expedient de regulació temporal de l’ocupació des del mes de març de 2020 per les mesures de contenció de la covid-19. 

Àmbit Territorial

Consell

Òrgan gestor

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaça de l’Hospital, 4 (2a planta) 07012 Palma. 

Tel.: 971 21 96 48

Quantia

L’ajuda serà un import cert de 1.500 € per empresa o establiment, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (Màxim 3.000 €).

Requisits

 1. Tenir els centres de treball a Mallorca.
 2. Tenir domicili fiscal a Mallorca.
 3. Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Seguretat Social, amb el Consell Insular de Mallorca i amb la Fundació Mallorca Turisme.
 4. Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
 5. No poden haver estat sancionats per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid-19.
 6. No haver acomiadat a treballadors o treballadores afectats pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (En ERTO).
 7. En cas de ser empreses distribuïdores de mercaderies haver reduït un 50% la seva facturació de gener de 2020 a gener de 2021.

Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han d’exercir una activitat inclosa en els següents epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE):

 1. 611 Comerç majorista de tota classe de mercaderies 
 2. 612 Comerç majorista de matèries agràries, productes alimentaris, begudes i tabacs.
 3. 9691 Sales de ball i discoteques.

No poden demanar l’ajut si en el mateix local s’hi realitza una activitat de restauració, bar, cafeteria o similar pel qual s’ha demanat ajut a les convocatòries d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector de la restauració de Mallorca, o una activitat esportiva o escola de dansa per la qual s’ha demanat ajut a la Fundació Mallorca Turisme.

Documentació

Més informació

comercio.ajutsmallorca.com

Sol·licitud

Tota la tramitació es farà en línia. No és necessari imprimir cap document de la convocatòria.

https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0