Crèdits per projectes empresarials liderats per dones

Convocatòria d’ajuts reemborsables amb un tram no reembolsable a projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i social liderats per dones.

Sinopsi de l’ajut

Atorgar ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable a projectes empresarials singulars que contribueixen a transformar el model econòmic i social liderats per dones de Mallorca.

Beneficiaris

Emprenedores socials. Projectes econòmics fundats i liderats per dones.

Àmbit Territorial

Consell

Òrgan gestor

Direcció Insular de Coordinació, Departament de Presidència Consell de Mallorca

Carrer del Palau Reial, 1, 07001 Palma

971 17 35 00

Quantia

Es poden presentar projectes d’un import mínim de 10.000,00 € màxim de 100.000,00 € i que els ajuts cobreixin el 100% del pressupost subvencionable del projecte. Els ajuts es composen d’un tram reemborsable i d’un tram no reemborsable.

Requisits

  1. La dona treballadora autònoma, donada d’alta o que es donarà d’alta en el termini d’un mes, des de la notificació de la resolució de la concessió, com a treballadora autònoma al Règim Especial de Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA).
  2. Les organitzacions empresarials amb qualsevol forma jurídica fundats o liderades per dones, és a dir, amb presència exclusiva de dones en el Consell de direcció o al Consell d’Administració. Si l’organització empresarial té plantilla aquesta ha d’estar formada mínim en un 60% per dones.

Documentació

1. Sol·licitud i declaració responsable, segons model de l’annex 1 acompanyada de la següent documentació:

a) En el cas de ser una organització empresarial:

  • Còpia de l’escriptura de constitució
  • Còpia dels estatuts de l’empresa
  • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant legal.
  • Acreditació de la vigència del càrrec

b) En el cas d’una persona treballadora autònoma:

  • Còpia de l’alta al RETA
  • Còpia del pagament de les tres darreres quotes d’autònoms
  • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona sol·licitant

2. Full de domiciliació bancària normalitzat que es pot descarregar de la seu electrònica (annex 2).

3. Memòria descriptiva del projecte per a la qual es sol·licita la subvenció on s’incloguin els objectius generals del projecte, la seva relació amb l’objecte i les finalitats de la convocatòria, la metodologia que es seguirà per executar l’actuació, i el pressupost detallat de despeses (annex 3).

4. Pla d’empresa (annex 4).