Convocatòria d’ajuts reemborsables amb un tram no reembolsable a projectes

Segona convocatòria d’ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable a projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i social liderats per dones

Sinopsi de l’ajut

Els objectius específics d’aquests ajuts son: Reactivació econòmica del sector productiu liderat per dones. Impuls de projectes empresarials transformadors del model econòmic i social, que tinguin un impacte social. Impuls i posada en marxa de línies de negoci mes eficaces, eficients, sostenibles i justes. Fomentar l’emprenedoria social mitjançant el suport a noves empreses o noves línies de negoci des de la seva etapa inicial. Diversificar el model econòmic més enllà dels sectors més masculinitzats. Que aquests projectes liderats per dones tinguin accés a un finançament impossible d’aconseguir per altres vies. Corregir les diferències de gènere en l’emprenedoria. Disminuir l’impacte de la crisi derivada de la pandèmia en el sector de la dona emprenedora amb una idea de negoci o amb un negoci acabat d’iniciar dins la mateixa anualitat.

Beneficiaris

Poden presentar-se a aquesta línia:
a) La dona treballadora autònoma, donada d’alta o que es donarà d’alta en el termini d’un mes, des de la notificació de la resolució de
la concessió, com a treballadora autònoma al Règim Especial de Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA).
b) Les organitzacions empresarials de nova creació o existents amb qualsevol forma jurídica fundats o liderades per dones, és a dir,
amb presència exclusiva de dones en el Consell de direcció o al Consell d’Administració. Si l’organització empresarial té plantilla
aquesta ha d’estar formada mínim en un 60% per dones.

Àmbit Territorial

Consell de Mallorca

Òrgan gestor

Consell de Mallorca, departament de presidència

Palau Reial 1, Palma

971173500 – https://www.conselldemallorca.cat

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

A les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es destina la quantitat total màxima de 833.333,00 € amb la distribució següent:
– Tram reemborsable: 500.000 €
– Tram no reemborsable: 200.000 €
133.333 €

Requisits

Que compleixin els requisits següents:
– Que vulguin iniciar un nou projecte empresarial, obrint un nou establiment o agafin el traspàs de negoci d’una empresa ja existent,
sempre que el traspàs s’hagi realitzat a partir de l`1 de gener de 2020.
– Amb seu social i/o centre de treball a l’illa de Mallorca.
– Estar al corrent de pagament de les obligacions tributaries davant de l’Estat, la comunitat autònoma de les Illes Balears i el Consell
de Mallorca, com també les obligacions de la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament,
moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb aquestes entitats.
– Acreditació de no incórrer en les prohibicions establerts en l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions del Consell de
Mallorca.
– Les entitats que no hagin rebut, sumant la totalitat de les ajudes atorgades en Espanya, en concepte de Minimis, en els tres darrers
exercicis fiscals (2018, 2019 i 2020), un import superior a 200.000,00 € (art. 3.1 i 3.2 del Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió,
de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la U E a les ajudes de Minimis
(Diari Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352, de 24 de desembre de 2013).
– Que, de conformitat amb el que es preveu en l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes (BOE núm.
202, de 22 d’agost de 2016), l’entitat no ha estat sancionada o condemnada en els tres anys darrers per haver exercit o tolerat
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere i que no ha estat sancionada per resolució
administrativa ferma o per sentència judicial ferma.