Convocatòria de subvencions per a empreses amb local amb atenció al públic, que desenvolupen l’activitat en el municipi de CONSELL, que han hagut de cessar la seva activitat més de quinze dies, per la situació de crisi sanitària del COVID19

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de les condicions que regiran la concessió d’ajudes econòmiques dirigides a persones treballadores autònomes i empreses del municipi de Consell afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries de les ajudes les persones físiques, jurídiques o l’agrupació d’aquestes amb activitat mercantil.

Àmbit Territorial

Europa

Òrgan gestor

Ajuntament de Consell

Plaça Major, 3, 07330 Consell, Illes Balears

971 62 20 95

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

La quantia màxima a percebre serà de 1.500,00 euros per sol·licitant

Requisits

a) Estar formalment i legalment constituïdes i inscrites abans de 13/03/2020.

b) Que el domicili social i/o l’activitat principal de la persona sol·licitant estigui ubicada al terme municipal de Consell. En el cas que la persona sol·licitant sigui treballador/a autònom/a o empresari/a no obligada a la possessió del títol habilitant (o antiga llicència d’obertura) aquest requisit és que el domicili fiscal de la persona sol·licitant estigui ubicat al terme municipal de Consell.

c) Que tingui una facturació inferior a 1.000.000,00 d’euros en l’exercici 2020 i uns beneficis d’explotació de la suma d’activitats econòmiques inferior o igual a 20.000,00 euros.

d) Que l’empresa o autònom/a no tengui una mitjana anual respecte a l’any 2020 de més de 15,00 treballadors/es al seu càrrec. A efectes d’aquesta convocatòria, es considerarà que no té una mitjana superior a 15,00 treballadors/es al seu càrrec en el cas que en el certificat o el document acreditatiu expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social en relació a l’any 2020 consti una mitjana de treballadors/es entre 0,00 i 14,99.

e) Que tenguin una reducció mínima d’una mitjana anual de l’activitat d’un 40% dels ingressos o facturació durant l’exercici 2020 respecte a l’exercici 2019. En el cas que l’autònom/a o microempresa no tengui activitat l’any 2019 i la seva activitat s’hagi iniciat entre el dia 01/01/2020 i el 13/03/2020, haurà de complir el requisit de presentar una reducció mínima d’un 40% dels ingressos o facturació de la mitjana dels trimestres posteriors a l’estat d’alarma de març de 2020 en els quals hagi exercit la seua activitat fins a desembre de 2020 respecte al primer trimestre del mateix any.

f) Que no estiguin incurses en alguna de les causes de prohibició de ser beneficiàries de les subvencions establertes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les que estableix l’article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 25 de desembre

g) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

h) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb l’Ajuntament de Consell, sense perjudici d’allò disposa l’article 7.8 de la convocatòria. Això no obstant, aquest requisit es podrà esmenar durant el període d’al·legacions a la resolució provisional de l’ajuda mitjançant el pagament del deute i es comprovarà d’ofici per part d’aquest Ajuntament.

i) Quan es tracti d’una agrupació de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, com ara una comunitat de béns, s’han de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució que assumeix cada un dels seus membres, així com l’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a cada un d’ells, els quals tenen igualment la consideració de beneficiaris/àries. En qualsevol cas, quan es tracti d’una agrupació de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s’ha de nomenar una persona representant o apoderada única de l’agrupació, que serà el coordinador/a del grup, amb poder suficient per complir les obligacions que, com beneficiària, corresponen a l’agrupació. En el cas que hi hagi sancions, han de respondre solidàriament de la sanció pecuniària en proporció a les seues respectives participacions tal com està previst en l’article 69 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La presentació de la còpia de l’escriptura de constitució, estatuts i modificacions posteriors que hi pugui haver, en aquest cas, no serà vàlida per justificar aquest requisit.

j) En compliment de l’article 11 de la Llei autonòmica 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, les administracions públiques de les Illes Balears i els organismes i les entitats dependents d’aquestes denegaran l’atorgament de subvencions, beques o qualsevol altre tipus d’ajuda pública a les empreses i entitats sol·licitants sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.