NOTICIES-Ajuntament-Arta-2455-V9nw7tKHy8k7GvT

Convocatòria de subvencions per a empreses d’Artà afectades per la COVID-19

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajudes per preservar l’activitat econòmica del municipi d’Artà dels efectes adversos que hagi pogut originar la situació derivada de les mesures adoptades per contenir la difusió de la Covid-19. S’estableixen dues línies de despeses subvencionables: Línia 1, de despeses corrents, tals com llicències d’ús d’eines i/o aplicacions informàtiques, disseny web, despeses de subministraments, etc. Línia 2, de despeses en concepte de taxa per recollida i tractament de residus sòlids urbans de l’any 2021.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques i jurídiques privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitateconòmica o patrimoni separat, l’activitat de les quals es trobi recollida dins els epígrafs d’IAE següents:

 • 641
 • 681
 • 682
 • 683
 • 684
 • 755
 • 861
 • 887
 • 975
 • 6155
 • 6461
 • 6512
 • 6513
 • 6514
 • 6516
 • 6522
 • 6523
 • 6524
 • 6531
 • 6532
 • 6533
 • 6594
 • 6595
 • 6596
 • 6597
 • 6599
 • 6612
 • 6622
 • 6714
 • 6715
 • 6723
 • 6732
 • 6732
 • 6746
 • 6779
 • 6912
 • 7212
 • 9211
 • 9311
 • 9339
 • 9652
 • 9653
 • 9654
 • 9669
 • 9683
 • 9721
 • 9722
 • 9731

Àmbit Territorial

Artà

Òrgan gestor

Departament de PromocióEconòmica de l’Ajuntament d’Artà

Plaça de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà, Illes Balears
Tel. 971 82 95 95

Quantia

Les possibles persones beneficiàries poden sol·licitar fins al 100 % del total de les despeses subvencionables, incloent-hi les taxes i els impostos que no puguin compensar o recuperar, fins a l’import màxim individualitzat per persona o entitat beneficiària següent:

 • Línia 1: 750 euros (import màxim per sol·licitant). S’ha de calcular sumant la base imposable de les despeses presentades.
 • Línia 2: 30 % de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans de l’any 2020 amb l’aplicaciób)de la ITR.

Requisits

La persona o l’entitat interessada han de complir els requisits següents:

 1. Ha de tenir el domicili fiscal o centre de treball al municipi d’Artà.
 2. Ha d’estar d’alta en l’impost d’activitats econòmiques i en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors per compte propi en la data de la declaració de l’estat d’alarma.
 3. Ha de comptar amb el títol municipal que l’habilita per exercir l’activitat corresponent. En el cas d’arrendaments o despeses d’hipoteca, ha de ser per a allò que se sol·licita a la subvenció.
 4. La persona que representi legalment l’entitat ha de presentar una declaració de no estar inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o per obtenir-ne una subvenció, i d’estar facultada per actuar en nom de l’entitat.
 5. Ha de presentar una declaració d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals, autonòmiques i estatals, tant en el moment de la sol·licitud com en el moment del pagament de l’ajut.
 6. Ha d’haver justificat qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb anterioritat per l’Ajuntament d’Artà, sempre que hagi finalitzat el termini corresponent de justificació