Convocatòria extraordinària d’ajudes a les empreses i autònoms adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics del municipi de Selva

Sinopsi de l’ajut

Beneficiaris

Podran ésser beneficiaris de les ajudes de la present convocatòria les persones físiques i jurídiques que tinguin establiment obert al públic o desenvolupin la seva activitat en el terme de Selva, així com les comunitats de bens o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que siguin titular d’una activitat econòmica que es desenvolupi a Selva, que s’hagin vist afectat per la crisi econòmica derivada de la crisis Sanitària provocada per la COVID-19.

Àmbit Territorial

Selva

Òrgan gestor

Ajuntament de Selva

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

EMPRESES DE MÉS DE 6 TREBALLADORS: 15 PUNTS

EMPRESES ENTRE 2 I 6 TREBALLADORS: 10 PUNTS

EMPRESES DE 1 TREBALLADOR: 5 PUNTS

La subvenció serà un únic pagament configurat segons la suma de la puntuació assolida en els dos criteris puntuables:

Si la puntuació és de 26 a 35 punts: 1800 €

Si la puntuació és de 16 a 25 punts: 1300 €

Si la puntuació és entre 10 i 15 punts: 1000 €

Requisits

a) Tenir els centres de treball al terme municipal de Selva o desenvolupar l’activitat en el terme municipal de Selva i no haver sol·licitat la mateixa línia de subvenció en un altre municipi.

b) Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Selva. Aquest requisit s’ha de complir des del moment de la presentació de la sol·licitud fins al moment del pagament. També s’admetrà que el beneficiari tot i no estar al corrent, hagi obtingut resolució d’aplaçament del deute o fraccionament del deute tributari.

c) Haver estat d’alta en el cens d’empresaris de l’AEAT, al manco, en una de les següent modalitats: -durant un mínim de 10 mesos entre els exercicis 2019 i 2020, dels quals 3 mesos, al manco, han d’estar inclosos en cada una de les anualitats indicades – durant un període mínim de 3 mesos dins l’exercici 2021

d) Mantenir-se d’alta en el cens d’empresaris de l’AEAT durant els exercicis 2021 i 2022 un mínim de 10 mesos, dels quals 3 mesos, al manco, han d’estar inclosos en cada una de les anualitats indicades.

3.4. Haver disminuït la seva facturació en 2020 en, al manco, el 40% respecte de la de l’any 2019 i a més:

en el cas de persones físiques o entitats incloses a l’article 35.4 de la Llei General Tributària, no haver obtingut uns ingressos nets personals, ni el titular de l’activitat ni els partícips o comuners de l’entitat, durant 2020, superiors a 30.000 €, considerant-se ingressos nets la suma dels corresponents als generats per la pròpia activitat, a les retribucions salarials, als ingressos financers i als de lloguers segons el punt 3.1. >en el cas de societats, que els resultats comptables obtinguts no siguin superiors a 20.000 €

3.5.No poden tenir la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.6 D’acord amb l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el cas que siguin comunitats de béns, s’ha de fer constar de manera explícita en la sol·licitud els compromisos de execució assumits per cada membre de l’agrupació que també tenen la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s’ha de nomenar una persona representant o apoderada única de l’agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l’agrupació. Si no s’especifica s’entendrà com a tal a la primera designat en la sol·licitud. S’ha d’afegir a la sol·licitud, el contracte signat entre els comuners i el certificat bancari de titularitat bancària de la comunitat de béns. No es pot dissoldre l’agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions.

3.7 No tindran la condició de beneficiaris les persones que hagin acomiadat algun treballador durant l’exercici 2020 per causes relacionades amb la COVID-19. Els sol·licitants hauran de presentar una declaració responsable, juntament amb la sol·licitud, per la qual declarin que no han acomiadat a cap treballador dins l’exercici 2020 per causes relacionades amb la COVID-19.

Documentació

https://www.ajselva.net/sites/cilma_selva/files/2021-08/Publicaci%C3%B3%20BOIB%20Ajudes.pdf

Més informació

https://www.ajselva.net/sites/cilma_selva/files/2021-08/Publicaci%C3%B3%20BOIB%20Ajudes.pdf

Sol·licitud

https://www.ajselva.net/sites/cilma_selva/files/2021-08/Publicaci%C3%B3%20BOIB%20Ajudes.pdf