Convocatòria extraordinària de la Línia COVID d’ajuts directes a empresaris i professionals, per les mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta Ordre és establir les bases reguladores i aprovar la convocatòria per a la tramitació dels ajuts directes de la Línia Covid, creada pel Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19, que consisteix en la  concessió d’ajuts directes a autònoms (empresaris i professionals) i empreses per al suport a la solvència i la reducció de l’endeutament del sector privat de les Illes Balears.

Beneficiaris

1. Han de tenir la condició de beneficiari les empreses no financeres i els autònoms que compleixin els requisits següents establerts en aquesta Ordre:

a) Línia 1 de la convocatòria: els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’impost sobre la renda de les persones físiques que compleixin els requisits establerts en l’apartat B d’aquest article.
S’han d’entendre també inclosos en aquesta Línia 1 els empresaris o professionals del paràgraf anterior que s’hagin donat d’alta entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020, i els empresaris o professionals que hagin estat d’alta durant un període inferior a un any per als exercicis 2019 o 2020.
Per a aquests tipus de beneficiari no és necessari complir els requisits d’elegibilitat de la caiguda del volum d’operacions establerts en la Línia següent.

b) Línia 2 de la convocatòria: els empresaris i professionals que apliquin el règim d’estimació directe en l’impost sobre la renda de les persones físiques i les entitats i establiments permanents que determinin el resultat de les seves activitats d’acord amb les normes de l’impost sobre societats o l’impost sobre la renda de no residents, sempre que el seu volum d’operacions anuals declarat o comprovat per l’Administració, en l’impost sobre el valor afegit o tribut indirecte equivalent en 2020 hagi caigut més d’un 30 % respecte a 2019 i que compleixin els requisits establerts en l’apartat B d’aquest article.
També s’entenen inclosos en la Línia 2:

b.1) Aquells subjectes les prestacions de serveis o lliuraments de béns dels quals estiguin sotmesos de forma exclusiva al règim de recàrrec d’equivalència o estiguin, en tots els casos, no subjectes o subjectes i exemptes de l’impost sobre el valor afegit o l’import de la caiguda del volum d’operacions que es determinarà de conformitat amb el que estableix l’Ordre HAC/348/2021, de 12 d’abril, per la qual es concreten els criteris per a l’assignació dels ajuts. El volum de facturació d’aquests contribuents també haurà d’haver caigut per sobre el 30 %.

b.2) Els contribuents de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents amb establiment permanent que realitzin els pagaments fraccionats segons el que disposa l’article 40.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, els quals hauran de declarar l’import de la base imposable, en l’impost sobre societats o en l’impost sobre la renda de no residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives de l’exercici 2019 i de l’exercici 2020, sense perjudici de la posterior comprovació dels òrgans encarregats de verificar el compliment dels requisits i obligacions. El volum de facturació d’aquests contribuents també haurà d’haver caigut per sobre del 30 %.

b.3) Els empresaris, professionals o entitats de la Línia 2 a què fan referència els apartats anteriors que s’hagin donat d’alta entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020 (aquells que s’hagin donat d’alta després d’aquesta data no poden tenir la condició de beneficiaris).

b.4) Les empreses creades entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020 que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020. A aquest efecte només es considera modificació estructural la derivada del canvi de forma jurídica i no és aplicable aquesta circumstància en el cas de formar part d’un grup.
A fi de determinar el compliment dels requisits d’aquest tipus d’empreses que hagin realitzat una modificació estructural, es prendran com a referència les dades corresponents al NIF de la societat original i el NIF de la societat resultant de la modificació estructural.
Els empresaris, professionals i les entitats dels apartats b.3) i b.4) no necessitaran, per ser beneficiaris, acreditar una caiguda del volum d’operacions anual del 30 %, si bé la quantia de l’ajut es determinarà d’acord amb allò que disposa l’article 6 d’aquesta Ordre.

b.5) Les empreses, l’inici de l’activitat de les quals sigui anterior a l’1 de gener de 2019, que hagin realitzat una modificació estructural entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020 i acreditin una caiguda del volum d’operacions anual del 30 %.

b.6) Finalment, s’entenen inclosos sense necessitat de compliment del requisit estipulat en l’article 2.B.2.a), els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que es trobin en una o ambdues de les situacions següents i que puguin atribuir la situació d’un resultat net negatiu en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques o de l’impost sobre la renda de no residents o la base imposable negativa de l’impost sobre societats corresponent a 2019 que:

b.6.1) Hagin estat afectats per la fallida de Thomas Cook. S’ha d’entendre que han estat afectats per la fallida sempre que el resultat negatiu en l’impost sobre la renda de les persones físiques o la base imposable negativa abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i de base imposable negatives en l’impost sobre societats derivi exclusivament de la comptabilització de l’impagament i la consideració com a despesa deduïble en aquests imposts en l’exercici 2019, i s’hagi sol·licitat la devolució de l’impost sobre el valor afegit meritat en aquestes operacions a l’AEAT o, si pertoca, se’n presenti informe d’auditor en el moment de justificar el pagament de les despeses subvencionables amb l’ajut rebut.

b.6.2) Hagin realitzat inversions en 2019 sense les quals no haurien tengut el resultat negatiu en l’impost sobre la renda de les persones físiques o la base imposable negativa abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i de base imposable negatives en l’impost sobre societats que derivi exclusivament de l’augment en les despeses d’amortització d’immobilitzat material o immobilitzat intangible fiscalment deduïbles produïts en l’exercici 2019 respecte a l’exercici 2018 que s’ha de justificar mitjançant un  informe d’auditor que s’haurà de presentar en el moment de justificar el pagament de les despeses subvencionables.
Pel que fa al supòsit d’increment de despesa fiscalment deduïble per amortització d’immobilitzat material o immobilitzat intangible, aquest no serà aplicable en el cas d’altes d’inici d’activitat posteriors a l’1 de gener de 2019.

b.7) Els empresaris professionals i empreses que hagin romàs d’alta durant un període inferior a un any per als exercicis 2019 o 2020.

2. Per al cas de grups consolidats que tributin en l’impost sobre societats en el règim de tributació consolidada, s’ha d’entendre com a destinatari, a l’efecte del compliment dels requisits d’elegibilitat i transferències, l’esmentat grup com un contribuent únic i no cadascuna de les entitats que l’integren, per la qual cosa el volum d’operacions que s’han de considerar per determinar la caiguda de l’activitat ha de ser el resultat de sumar tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup. Aquesta regla s’ha d’aplicar només amb relació a les entitats que van formar part del mateix grup, tant en l’any 2019 com en l’any 2020.  En aquest cas, la sol·licitud ha de presentar-se per la societat representant del grup i hi ha d’incloure totes les entitats que hagin format part del grup en l’any 2020, sense perjudici del règim específic que estableix l’apartat 5 d’aquest article.

Les entitats que hagin format part d’un grup en l’any 2019, però no en el 2020, han de ser considerades com a independents i podran sol·licitar els ajuts sempre que compleixin els requisits de forma individualitzada i que en la data de sol·licitud no formin part d’un grup.

En el cas que en la data per presentar la sol·licitud formin part d’un grup, la sol·licitud, l’ha de fer la societat dominant o, si escau, la representant.

En aquells supòsits de societats que no varen formar part d’un grup en l’exercici 2019 però si ho varen fer l’any 2020 i segueixen formant-ne part en el moment de la presentació de la sol·licitud, serà el grup el que haurà de complir amb els requisits d’aquesta Ordre i no la societat de forma individual. Aquest mateix criteri també s’aplicarà en el cas en què la societat formi part del grup en la data de presentació de la sol·licitud i que també n’hagi format part el 2019 i el 2020.

En el cas que una empresa, en la data de presentació de la sol·licitud, no formi part d’un grup però que sí que hi va formar part en els exercicis 2019 o 2020, haurà de presentar la declaració de forma individualitzada i, si escau, comunicar les dades relatives al seu volum d’operacions dels exercicis 2019 i 2020.

Els grups podran presentar sol·licituds d’ajuts als diferents territoris en els quals operin, d’acord amb el que es disposa en l’article 3.4 del Reial decret llei 5/2021, modificat pel Reial decret llei 6/2021.

En el cas dels grups, als efectes de considerar acreditada una activitat que es classifiqui en alguns dels codis de la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE 09) de  l’annex I d’aquesta Ordre, o bé l’entitat dominant o bé qualsevol de les entitats dominades haurà d’haver realitzat i continuar desenvolupant en el moment de la sol·licitud, almenys una de les activitats de l’annex I com a activitat principal. No obstant això, l’aplicació dels restants paràmetres establerts en l’article 3 del Reial decret llei 5/2021, es realitzarà parant esment al conjunt d’activitats dutes a terme per la persona física o entitat sol·licitant de l’ajut.

3. Els empresaris, professionals o entitats el volum d’operacions dels quals en l’any 2020 hagi estat superior a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d’un territori autonòmic o en més d’una ciutat autònoma, podran participar en aquesta convocatòria encara que hagin participat en altres convocatòries que es realitzin en els territoris en els quals operin.

4. Els empresaris, professionals o entitats el volum d’operacions de les quals en l’any 2020 hagi estat inferior o igual a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d’un territori autonòmic o en més d’una ciutat autònoma i no apliquin el règim de grups en l’impost sobre societats, només poden participar en aquesta convocatòria si tenen el domicili fiscal al territori de les Illes Balears.

5. L’empresa sol·licitant que hagi deixat de formar part d’un grup durant l’any 2021 podrà presentar sol·licitud de forma individualitzada. En cas que es tracti de la societat dominant d’un grup existent en els exercicis 2019 i 2020, haurà d’indicar el nombre del grup assignat durant els esmentats exercicis, a efectes tributaris.

6. Les entitats en règim d’atribució de rendes en l’impost sobre la renda de les persones físiques podran sol·licitar els ajuts quan compleixin les condicions per ser beneficiari. La beneficiària directa de l’ajut serà l’entitat sol·licitant i no els seus socis, comuners, hereus o partícips. En els casos de la Línia 2 dels ajuts, les magnituds per considerar en la determinació de l’ajut es calcularan com a entitat.

7. En el cas que una activitat econòmica de les recollides en els codis de la CNAE de l’annex I d’aquesta Ordre, als efectes del tipus de rendiment previst en l’impost sobre la renda de les persones físiques, pugui tenir unes altres qualificacions, es considerarà que es tracta d’una activitat econòmica si es donen els requisits que estableix l’article 27 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Àmbit Territorial

Europa

Òrgan gestor

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

C/ de Montenegro, 5 – 07012 Palma

971176600

gabinete@sgett.caib.es

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

Per als beneficiaris de la Línia 1 l’import de l’ajut serà d’un màxim de 3.000,00 euros.

Per als beneficiaris de la Línia 2, com a regla general, l’import màxim de l’ajut no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 500.000 euros.

Requisits

1. Els sol·licitants dels ajuts han de complir, en el moment de presentació de la sol·licitud, els següents requisits generals:

a) Acreditar haver realitzat durant els anys 2019 i 2020 almenys una de les activitats previstes entre els codis de la CNAE de l’annex I d’aquesta Ordre. En el cas d’empresaris o professionals que s’hagin donat d’alta o empreses creades entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020, hauran d’acreditar la seva adscripció als codis de la CNAE des de l’any de creació o d’alta.

b) Continuar en l’exercici de la activitat desenvolupada en el moment de la presentació de la sol·licitud. S’entendrà que es compleix aquest requisit sempre que els beneficiaris es trobin d’alta en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors gestionat per l’AEAT a què es refereix l’article 29.2.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria.

c) No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.

d) No haver donat lloc, per causa de la qual hagi estat declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.

e) Trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.

f) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb la Seguretat Social.

g) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, no trobar-se declarats en concurs, tret que en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

h)No tenir la residència fiscal a un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

i) Tenir domicili fiscal a les Illes Balears, excepte en el cas de grups d’empreses, o d’empresaris, professionals o entitats el volum d’operacions de les quals en l’any 2020 hagi estat superior a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d’un territori autonòmic o en més d’una ciutat autònoma, o d’entitats no residents no financeres que operin a les Illes Balears a través d’establiment permanent.

j) No disposar de cap tipus de cobertura, per qualsevol tipus d’assegurança o mesura d’ajut temporal, de les despeses subvencionables per al pagament de les quals se sol·liciten aquests ajuts.

k) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Juntament amb el compliment dels requisits genèrics a què fa referència l’apartat anterior s’hauran de complir els següents requisits específics en funció de la tipologia de beneficiari que presenti la sol·licitud:

a) En el cas de beneficiaris de la Línia 2, haver obtingut en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a 2019 un resultat net positiu per les activitats econòmiques en les quals s’hagi aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o haver resultat positiva en aquest exercici la base imposable de l’impost de societats o de l’impost de la renda de no residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives. Aquest requisit no serà exigible als beneficiaris a què fa referència la lletra b.6) de l’apartat 2.A.1 d’aquesta Ordre.

b) En el supòsit d’empreses que van formar grup en l’exercici 2019 i que no van formar part d’aquest en l’exercici 2020, els requisits s’exigiran amb relació a aquesta societat sense cap consideració per la seva pertinença a grup en l’exercici 2019, en la mesura que no formi part d’un grup en l’exercici 2021. Aquest mateix criteri s’ha d’aplicar amb relació a les societats que en la data de presentació de la sol·licitud no formin part d’un grup però sí varen formar part d’aquest, ja sigui en l’exercici 2019 o en l’exercici 2020, o en ambdós exercicis.

En el cas que la societat que, en la data de presentació de la sol·licitud, formi part d’un grup se li exigiran els requisits amb relació al grup, que serà el que actuï com a sol·licitant, amb independència que hagi format part o no d’un grup en els exercicis de 2019 o 2020.