Convocatòria i bases reguladores del procediment de concessió per concurrència competitiva de subvencions destinades a empreses del municipi d’Algaida per a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte de la Covid-19

Sinopsi de l’ajut

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de la subvenció les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, que siguin titulars de qualsevol negoci l’activitat del qual s’hagi vist afectada per les mesures adoptades per contenir la difusió de la COVID-19.

Àmbit Territorial

Algaida

Òrgan gestor

Ajuntament d’Algaida

Carrer del Rei, 6, 07210 Algaida, Illes Balears

971 12 53 35 – https://ajalgaida.net

Quantia

El període subvencionable serà el comprès entre el 14 de març de 2020 (declaració de l’estat d’alarma) i el dia anterior a la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
% Reducció facturació Import màxim per línia
línea 1 : 75% – 100% 45.000 €
línea 2: 75% – 50 % 15.000 €
línea 3: 50% – 25 % 6000 €
línea 4 Inici activitat dins estat d’alarma 5.000 €

Requisits

  • Hauran de tenir el seu domicili fiscal i la seva activitat en el municipi d’Algaida.
    S’entendrà per domicili fiscal l’últim que figuri com a tal en l’Impost d’Activitats Econòmiques
  • Comptar amb el corresponent títol habilitant municipal per exercir l’activitat.
  • Estar d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques i en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia.
  • Haver justificat qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb anterioritat per l’Ajuntament d’Algaida, sempre que hagi finalitzat el corresponent termini de
    justificació.